เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Abstract Noun

Abstract Noun แปลว่า “อาการนาม” หมายถึง นามที่เป็นชื่อของ สภาวะ สถานะ คุณลักษณะ หรือ การกระทำของคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ ดังลักษณะต่อไปนี้

Death comes to all men.

ความตายย่อมมาสู่คนเราทุกคน

It gives me much pleasure to see you here.

ยินดีมากที่ได้พบคุณที่นี่

I have no choice in this matter.

ผมไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้

Prevention is better than cure.

กันไว้ดีกว่าแก้

Beauty is wanted by everyone.

ความสวยเป็นที่ต้องการของทุกๆคน

Honesty is the best policy

ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด

คำว่า death, pleasure, choice, prevention, cure, beauty และ honesty ที่กล่าวมานี้เป็น Abstract Noun และให้สังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่า Abstract Noun ไม่ใช้ Article นำหน้า เว้นไว้แต่จะนำมากล่าวเป็นลักษณะชี้เฉพาะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงจะใช้ The นำหน้าได้ เช่น

The death of Kitti calls for justice.

ความตายของกิตติเรียกหาความยุติธรรม

The braveness of his father is well-known.

ความกล้าหาญของบิดาของเขาเป็นที่รู้จักกันดี

ใช้ the นำหน้า death และ braveness ได้ ถึงแม้จะเป็น Abstract Noun ก็ตาม เพราะเป็นการชี้เฉพาะความตายของกิตติและความกล้าหาญของบิดาของเขา (ซึ่งมิได้หมายถึง ความตาย หรือ ความกล้าหาญ ทั่วไป แม้นัยอื่นๆก็ให้เทียบเคียง และยึดตามรูปแบบนี้)

ถาม : Abstract Noun มีรูปมาจากไหนบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างด้วย?

ตอบ : Abstract Noun มีรูปมาจาก Verb บ้าง, มาจาก Adjective บ้าง, และมาจาก Noun ด้วยกันเองบ้าง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. Abstract Noun มีรูปมาจาก Verb :

Act กระทำ เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Acting การกระทำ

Live อาศัยอยู่ เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น life ชีวิต

Know รู้ เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น knowledge ความรู้

Please ทำให้พอใจ เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น pleasure ความพอใจ

Speak พูด เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น speech การพูด

Succeed สำเร็จ เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น success ความสำเร็จ

Decide ตัดสินใจ เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Decision การตัดสินใจ

Organize จัดการ เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Organization การจัดการ

Drink ดื่ม เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Drinking การดื่ม etc.

2. Abstract Noun มีรูปมาจาก Adjective :
True จริง เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Truth ความจริง

Wise ฉลาด เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Wisdom ความฉลาด

High สูง เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Height ความสูง

Poor จน เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Poverty.

Happy มีความสุข เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Happiness ความสุข

Strong แข็งแรง เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Strenght ความแข็งแรง

Honest ซื่อสัตย์ เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Honesty ความซื่อสัตย์

Brave กล้าหาญ เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Braveness ความกล้าหาญ

Die ตาย เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Death ความตาย etc.

3. Abstract Noun มีรูปมาจาก Noun :

Child เด็ก เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Childhood ความเป็นเด็ก

Slave ทาส เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Slavery ความเป็นทาส

Friend เพื่อน เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Friendship ความเป็นมิตร

Monk พระ เมื่อเป็น Abstract Noun จะกลายเป็น Monkhood ความเป็นพระ อย่างนี้เป็นต้น

เพิ่มเติมอีกสักนิด ชื่อศิลปะวิทยาการต่างๆ ภาษา, ดนตรี, กีฬา, ก็จัดเป็น Abstract Noun ด้วย เช่น

Chemistry เคมีวิทยา

Music ดนตรี

Grammar ไวยากรณ์

English ภาษาอังกฤษ

Science วิทยาศาสตร์

Geology ธรณีวิทยา

Economics เศรษฐศาสตร์

Politics การเมือง

Basketball กีฬาบาสเก็ตบอล

Ping pong กีฬาปิงปอง

Mathematics คณิตศาสตร์

Art ศิลป์

คำเหล่านี้เป็น Abstract Noun อยู่แล้ว

หลังจากที่อ่านเรื่อง Abstract Noun แล้วจะเห็นว่าเข้าใจได้ไม่ยากเลย การจะเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง เราจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างแจ่มแจ้งจริงๆ จึงจะเรียนได้ดี แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ก็ต้องมีความอดทน และก็ต้องมีใจรักด้วย ที่สำคัญต้องสนุกกับการเรียนจึงจะไม่เครียดเคร่งเกินไป