เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านสำนวนจากคำศัพท์ Back

สนับสนุน, หลัง Back

เพิ่มภาระจนเกินควร Break one’s back

นับถอยหลังไปหลายๆ ปี Bore years back

แบกภาระ Have on one’s back

ล้มหมอนนอนเสื่อ On one’s back

สิ้นเนื้อประดาตัว Not a shirt to one’s back

ทำให้เขาโกรธ Back up

ถ่อมตัว Take back seat

โดยทั่วถึง, โดยตลอด To the back – bone

ทำให้เหนื่อยมาก Back breading

เถียงย้อน Back – chat

รากฐาน, สิ่งรองรับ Back – log

คนล้าสมัย, สิ่งล้าสมัย Back number

กระทำแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ Back – pedal