เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Agent Noun

Agent Noun แปลว่า “นามที่แสดงความเป็นผู้กระทำ” นามชนิดนี้มีรูปมาจากกริยาหรือนามโดยการเติมปัจจัย (Suffix) er, or, ent, ant, ist, และ ician ที่ท้ายกริยาหรือนามตัวนั้น

แล้วกริยาหรือนามที่ถูกปัจจัยเหล่านี้เติมก็จะกลายเป็น Agent Noun คือ นามที่แสดงความเป็นผู้กระทำแล้วนำมาใช้เช่นนามทั่ว ๆ ไป ได้แก่

Verb เดิม
คำแปล
เติมปัจจัยแล้ว
คำแปล
Act
กระทำ
Actor
ผู้กระทำ
(แสดง)
Sail
แล่นเรือ
Sailor
กลาสีเรือ
Serve
รับใช้
Servant
คนใช้
Study
ศึกษา,
เรียน
Student
นักเรียน
Attend
ตั้งใจ
Attendant
ผู้ติดตาม
Piano
เครื่องเล่นเปียโน
Pianist
นักเปียโน
Preside
เป็นประธาน
President
ประธาน
Music
ดนตรี
Musician
นักดนตรี
history
ประวัติศาสตร์
Historian
นักประวัติศาสตร์
Visit
เยี่ยม
Visitor
ผู้มาเยี่ยม