จิตวิทยาไม่ใช่วิชาที่เกี่ยวกับความลึกลับของจิต หรือ ความมหัศจรรย์ของวิญญาณมนุษย์ หลายคนยังเข้าใจว่า วิชาจิตวิทยาเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการอ่านใจคนหรือเกี่ยวกับการใช้เล่ห์เหลี่ยมกับคนอื่น ๆ รอบข้าง
     แท้ที่จริงแล้ว วิชาจิตวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวบุคคล และพยายามทำความเข้าใจสาเหตุต่าง ๆ ที่ส่งผลให้คนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวดังปรากฏอยู่ ซึ่งทั้งนี้จะรวมถึงการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของบุคคลเท่าที่สามารถสับงเกตเห็นได้ หรือใช้เครื่องมือช่วยสังเกตได้ตลอดจนกลไกภายในตัวบุคคล ซึ่งไม่มีใครเคยเห็น แต่อนุมานเอาจากการกระทำหรือการแสดงออก เช่น กาาคิด, การจำ, การเรียนรู้ ดังนี้เป็นต้น
     ทุกอย่างที่บุคคลกระทำไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็น เช่น การยืน, การหัวเราะ ฯลฯ หรือสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น การคิด, อารมณ์รัก ฯลฯ ก็ตาม ภาษาจิตวิทยา ใช้คำว่า “พฤติกรรม”

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

  • พฤติกรรม ภาษาอังกฤษ คือ Behavior
  • ลึกลับ ภาษาอังกฤษ คือ Mystery