เนื่องจากทุกคนต่างก็เคยสำรวจตัวเอง เคยครุ่นคำนึงถึงการกระทำของตนเอง และเคยสังเกตการแสดงออกของคนอื่นๆ เคยพยายามหาคำตอบว่าทำไมคนเราถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ นับตั้งแต่ยุคที่เริ่มมีอารยธรรม จนกระทั่งถึงปัจจุบันได้มีการพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบุคคลและธรรมชาติของมนุษย์อยู่เรื่อยมา และมีการนำความเข้าใจที่มีอยู่ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานหลายแขนงในชีวิตประจำ
วันมาทุก ๆ สมัย หลายคนคิดว่าตนเองรู้จัก “มนุษย์” ดีพ โดยยึดถือประสบการณ์ส่วนตัว ตลอดจนสามัญสำนึกของตนเป็นหลัก ทั้งมักเห็นว่า ความคิดของตนถูกต้อง ฉะนั้น บางครั้งจึงเป็นความเข้าใจผิดไม่ยอมรับกฏเกณฑ์แนวความคิดหลายประการของจิตวิทยา บางทีเกิดความรู้สึกในทางไม่ดีต่อวิชาการแขนงนี้ ซึ่งพยายามจะอธิบายข้อเท็จจริงและแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ ตลอดจนทุกอย่างที่มนุษย์กระทำด้วยความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาตัวบุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

  • จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ คือ Psychology
  • อารยธรรม ภาษาอังกฤษ คือ Civilization