เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สำนวน วลี กลุ่มคำ ที่มาจากศัพท์ Bid

Bid สิ่ง, กล่าวคำ

สู้ (ประมูล) ราคาเหนือกว่า Bid against

ดูท่าว่าดี Bid fair to

กล่าวคำราตรีสวัสดิ์ Bid good bye

ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี Bib one welcome

สู้(ประมูล) ราคาสูงขึ้นไปอีก Bid up

พยายามที่จะได้รับ (ความสำเร็จ ฯลฯ) Make a bid for