เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สำนวน วลี ที่มาจากคำศัพท์ Bay

Bay อ่าว

อยู่ในที่จนมุม At bay

ต้อนเข้ามุมหรือที่ที่หนีได้ยาก Bring to bay

คอกม้า Horse – bay

ป้องกัน (ข้าศึก) ไม่ให้เข้าในระยะใกล้ Keep at bay

ดาดฟ้าเรือที่ใช้พยาบาลผู้ป่วย Sick – bay