เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สำนวน วลี หรือ กลุ่มคำ ที่มาจากศัพท์ Begin

Begin เริ่มต้น

เริ่มต้น Begin the world

ลงมือทำงาน Begin upon

ในประการแรก To begin with