เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง As per : In accordance with

As per (แอ็ซ เพอะ) prep. “ตาม สอดคล้อง” ภาษาธุรกิจการค้า

In accordance with (อิน เออะคอเดินซ วิท) prep. “ตาม สอดคล้อง” ใช้ทั่วๆไป

The opposition attacked the government in accordance with public wishes.

พรรคฝ่ายค้านได้โจมตีรัฐบาล ตามความประสงค์ของประชาชน

The merchant orders new goods for sale as per market demands.

พ่อค้าสั่งสินค้าตัวใหม่มาขาย ตามความต้องการของตลาด

In regard to, with regard to, in regard of, according to ใช้แทน as per ได้