เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง As : Because

As (แอ็ช) Con. “เพราะว่า” ใช้แสดงเหตุและผล

Because (บีคอซ)

As จะต้องวางไว้หน้าประโยคหลัก (Main Sentence)

Because ไม่นิยมวางไว้หน้าประโยคแรก

As he was sick he couldn’t

= He couldn’t work because he was sick.

= Being sick he couldn’t work.

เพราะเขาป่วย เขาไม่สามารถทำงานได้

ผิด : Because she was the eldest she looked after others.

ถูก : She looked after other because she was the earliest.

เธอต้องเลี้ยงดูคนอื่น เพราะเธอเป็นคนหัวปี

ผิด : Because he walks slow he leaves behind.

ถูก : As he walks slow, he leaves behind

ถูก : Since he walks slow, he leaves behind.

เพราะเขาเดินช้า เขาจึงตกอยู่ข้างหลัง