เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Artist : Artiste : Artisan

“นักศึกษา” นามทั้งสามนี้เป็นภาษาอังกฤษ ได้ยืมจากภาษาฝรั่งเศส และภาษาฝรั่งเศสยืมจากภาษาลาติน

Artist (อาทิซท) ศิลปะ ผู้ชำนาญในด้านวิจิตรศิลป์ สร้างสรรค์ศิลปะจากจินตนาการ เช่น การเขียนภาพ การแกะสลัก การร้องเพลง หรือ การประพันธ์

Artiste (อาทีซท) นักศิลปะอาชีพ ผู้มีศิลปะการ้องเพลง การแกะสลัก การประพันธ์ การปรุงอาหาร และอื่นๆ

Artisan (อาทิแซน) ผู้มีความชำนาญในการใช้มือ เช่น การทาสี ไสไม้และตัดไม้ได้อย่างสวยงาม โดยอาศัยการฝึกฝนจนเคยชิน แต่ไม่ได้อาศัยจินตนาการที่ลุ่มลึก

From Aristotle’s point of view the artist has to create the art for art’s sake.

จากแง่คิดของอริสโตเติล นักศิลปะต้องสร้างสรรค์ศิปละเพื่อศิลปะ

From Shakespeare’s point of view the artiste has to create the art for life’s sake.

จากแง่คิดของเช็กสเปียร์แล้ว นักศิลปะต้องสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อความบันเทิงแก่ชีวิต

ผิด : A painter of house is an “artist”

ถูก : A painter of house is an “artisan.”

คนทาสีบ้านคือ “ช่างสี”

ผิด : The painter of picture is an “artisan.”

ถูก : The painter of picture is an “artist.”

นักระบายสีภาพคือ “นักศิลปะ”