เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Around : Round : About

Around (เออะราวด) adv. “รอบๆ” สำนวนอเมริกัน

The papers were left lying around.

เอกสารกองอยู่รอบตัว

Around prep. “รอบ” สำนวนอังกฤษ

I shall be home around five o’clock.

ผมจะอยู่ที่บ้านประมาณห้าโมง

He has travelled around the world for the third time.

ผมเดินทางรอบโลก เป็นครั้งที่สามแล้ว

Round (เราวด), about (เออะเบาท) prep. “รอบ” สำนวนอังกฤษ

A wall is round the town.

A wall is about the town.

กำแพงรอบเมือง