นามที่ห้าม ใช้ a an the นำหน้า ตอนที่ 3

9. ไม่ใช่ Article นำหน้านามที่เป็นชื่อหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์จำหน่ายเป็นรายสัปดาห์, รายเดือน, หรือ รายปี (Maggazines) เช่น

Newsweek หนังสือพิมพ์นิวสวีค

Time หนังสือนิตยสารไทม์ เช่น

He wants to read Newsweek alone.

เขาต้องการอ่านหนังสือพิมพ์นิวสวีคตามลำพัง แต่ถ้าหนังสือพิมพ์นั้น พิมพ์จำหน่ายออกรายวัน ต้องใช้ the นำตลอดไป เช่น

The Siam Rath newspaper หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

The Thai Rath newspaper หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

10. คำเฉพาะที่ใช้เรียกสมาชิกในครอบครัว, เครือญาติ ตลอดถึงคำที่ใช้เรียกตามอาชีพในความหมายทั่วๆไป ไม่ต้องใช้ Article นำหน้า เช่น

Father hasn’t come yet. คุณพ่อยังไม่มา

Mother is out shopping. คุณแม่ออกไปจ่ายตลาด

Uncle is coming to see us. คุณลุงกำลังมาเยี่ยมเรา

Waiter, bring me a glass of water. บ๋อย ขอน้ำแก้วซิ

All right doctor, I’ll do what you say.

ตกลงครับคุณหมอ ผมจะทำตามที่ท่านพูด

11. คำนามที่เป็นของคู่กัน (A human couple) หรือสิ่งของที่ต้องใช้ควบคู่กันตลอดไปไม่ต้องใช้ Article นำหน้า เช่น

Father and son พ่อลูก

Lock and key กุญแจและลูกกุญแจ

Day and night วันและคืน

Husband and wife สามีและภรรยา เช่น

I saw father and son working in the garden.

ฉันเห็นพ่อลูกทำงานอยู่ในสนาม

The old man kept his treasure under lock and key all day and night.

ชายชราคนนั้นเก็บรักษาสมบัติของเขาด้วยกุญแจตลอดทั้งวันทั้งคืน

There are husband and wife staying here.

มีสามีและภรรยา (คู่หนึ่ง) พักอยู่ที่นี่

12. ไม่ใช่ Article นำหน้าคำนามที่อยู่ในบันทึก, ป้ายประกาศ, สัญญาณ, ป้ายสินค้า, การพาดหัวข่าว, ชื่อหนังสือ และโทรเลข เป็นต้น เช่น

Private Road ถนนส่วนบุคคล

Sharp Curve โค้งอันตราย

Beware of Rock Falls ระวังร่วง

Plane Crashes on Motorway เครื่องบินชนทางรถยนต์

Bangkok Bank Ltd. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

Standard English Grammar หนังสือแสตนดาดอิงลิชแกรมม่า

13. ไม่ใช้ Articles นำหน้านามที่ไปเรียงตามสำนวน kind of, sort of, type of, make of, brand of, variety of, species of, ในกรณีที่มีความหมายว่า “แบบ” “ยี่ห้อ” หรือ “ชนิด” เช่น

What kind of suit are you wearing?

เสื้อนอกแบบไหนที่คุณใส่อยู่ ?

Kitti is the sort of student that teachers are proud of.

กิตติเป็นนักศึกษาประเภทที่ครูมีความภูมิใจด้วย

Amporn is the type of worker we need very much.

อำพรเป็นคนงานชนิดที่เราต้องการมาก

What brand of cigarette do you prefer?

บุหรี่ยี่ห้ออะไรที่คุณชอบมากกว่า ?

14. นามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน (Proper Noun) ไม่ต้องใช้ Article นำหน้า เช่น

I want to meet Mr. Smith.

ฉันต้องการพบคุณสมิธ

(แสดงว่าเขารู้จักคนชื่อสมิธดีแล้ว และแล้วก็มาพบกันอีก) อักกรณีหนึ่งในลักษณะเดียวกันนี้ ถ้าคนที่ชื่อสมิธนั้นเราไม่รู้จักมาก่อน แต่วันนั้นบังเอิญเจอกันเข้า และก็รู้ว่าเขาชื่อสมิธ อย่างนี้ใช้ a นำหน้าได้ เช่น

I met a Mr. Smith at that restaurant last night.

ฉันได้พบคนที่ชื่อสมิธที่ภัตตาคารนั้นเมื่อคืนนี้