เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective-Equivalent

Adjective-Equivalent (คำที่ใช้เสมือนคุณศัพท์)

ถาม : Adjective-Equivalent คืออะไร? ได้แก่คำอะไรบ้างขอให้บอกมาโดยละเอียด จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง?

ตอบ : Adjective-Equivalent แปลว่า “คำที่ใช้เสมือนเป็นคุณศัพท์” ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า คำที่จะนำมาใช้เสมือนหนึ่งเป็นคุณศัพท์ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ไม่มีอยู่ในคุณศัพท์ทั้ง 11 ชนิด แต่เหตุที่ยังเรียกว่าเป็นคุณศัพท์ (Adjective) นั้นก็เพราะตำแหน่งการวางหรือหน้าที่การใช้คล้ายๆเป็นคุณศัพท์ ดังนั้นหากจะเรียกคำเหล่านี้ว่า….”คุณศัพท์ที่มานอกแบบ” ก็เห็นจะไม่ผิด เพราะไม่มีอยู่ใน 11 ชนิด ตามที่ได้อธิบายมาแล้ว

Adjective-Equivalent ได้แก่คำต่อไปนี้คือ :

1) คำนาม (Noun) นำมาใช้เป็น Adjective ขยายนามด้วยกันได้ แต่ให้วางไว้หน้านามที่มันไปขยายนั้นทุกครั้งไป เช่น

Thammasart University is the place for political studies.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาวิชาการเมือง

(Thammasart เป็นนามนำมาใช้เป็นคุณศัพท์ขยาย university ซึ่งเป็นนามด้วยกัน)

My younger brother wishes to study at Suan Kularb School.

น้องชายของผมประสงค์จะเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ

(Suan Kularb เป็นนาม แต่นำมาใช้เป็นคุณศัพท์ขยายนาม School ได้)

They have worked in New York City for two years

พวกเขาได้ทำงานอยู่ที่เมืองนิวยอร์คเป็นเวลา 2 ปีแล้ว

(New York เป็นนาม นำมาใช้เป็นคุณศัพท์ขยายนามที่ตามหลังคือ City)

2) คำนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ โดยมี Apostrophe (‘s) มาใช้ควบนั้น นำมาใช้เป็น Adjective ขยายนามได้ และให้เรียงไว้หน้านามตัวนั้นตลอดไป เช่น

Daeng’s house was built in Bangkok five years ago.

บ้านของแดงได้สร้างไว้ที่กรุงเทพฯ เมื่อ 5 ปีมาแล้ว

(Daeng’s เป็นคำนาม นำมาใช้เป็นคุณศัพท์ขยายนาม house ได้)

The teacher’s table is larger than the students’.
โต๊ะครูใหญ่กว่าโต๊ะนักเรียน

(teacher’s เป็นนาม นำมาใช้ขยายนาม table ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ได้)

3) Infinitive (กริยาสภาวมาลา ได้แก่ to + V.1) นำมาใช้เป็นคคุณศัพท์ขยายนาม หรือ สรรพนามได้ แต่ต้องวางไว้หลังนามที่มันไปขยายเสมอ (ห้ามวางไว้หน้านะครับ) เช่น

He has no money to give me for buying a pen.

เขาไม่มีเงินที่จะให้ผมซื้อปากกา

(to give เป็น Infinitive นำมาใช้เป็น Adjective ขยายนาม money ได้ )

This book is good for you to read.
หนังสือเล่มนี้ดีสำหรับคุณที่จะอ่าน

(to read เป็น Infinitive นำมาใช้เป็นคุณศัพท์ขยายสรรพนาม you ได้)

4) Participle (ซึ่งจะได้เรียนในบทต่อๆไปครับ) นำมาใช้เป็นคุณศัพท์ขยายนามได้ และให้ว่างไว้หน้านามที่มันไปขยายทุกครั้ง เช่น

The standing boy is afraid of the running dog.

เด็กที่ยืนอยู่กลัวสุนัขที่วิ่งมา

(standing, running เป็น Participle นำมาใช้เป็นคุณศัพท์ขยายนามได้)

I bought a used car from Bangkok.

ผมได้ซื้อรถที่ใช้แล้วมาจากกรุงเทพฯ

(used เป็น Participle นำมาใช้เป็นคุณศัพท์ขยายนามได้คือ car)

5) Gerund (กริยานาม คือ Verb เติม ing แล้วนำมาใช้อย่างนามซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไปเช่นกัน) นำมาใช้เป็น Adjective ขยายนามได้และให้วางไว้หน้านามนั้นตลอดไป เช่น

There is a swimming pool in our village.

มีสระว่ายน้ำสระหนึ่งในหมู่บ้านของเรา

(Swimming เป็น Gerund นำมาใช้ทำหน้าที่เป็น Adjective ขยายนาม pool ได้)

Now he is waiting for you in the meeting room.
เดี๋ยวนี้เขากำลังรอคุณอยู่ที่ห้องประชุม (เร็วเข้าซิ)

(meeting เป็น Gerund นำมาใช้ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายนาม room)

6) Phrase (วลีทุกชนิด) นำมาใช้เป็น Adjective ขยายนามหรือสรรพนามก็ได้ ส่วนตำแหน่งวางของวลีคุณศัพท์นั้นอยู่หน้านามก็มี อยู่หลังนามก็มี เช่น

Walking along the street, he saw a car accident.

ขณะที่กำลังเดินไปตามถนน เขาได้เห็นรถเกิดอุบัติเหตุ

(Walking along the street เป็นวลี ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยาย he)

The man in this room in our guest.
ผู้ชายที่อยู่ในห้องนี้เป็นแขกของเรา

(in this room เป็นวลีมาทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายนาม man ที่อยู่หน้า)

To open the door, you have to turn the knob to the left.
การเปิดประตูคุณจะต้องหมุนลูกบิดไปทางซ้ายมือ

(To open the door เป็นวลีมาทำหน้าที่เป็น Adjective ขยาย you)

He wants to buy the house on the corner.

เขาต้องการซื้อบ้านที่อยู่มุมนั้น

(on the corner เป็นวลีมาทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายนาม house ที่อยู่หน้า)

7) Subordinate Clause (อนุประโยค) นำมาใช้เป็น Adjective ขยายนามได้ และให้วางไว้หลังนามที่ไปขยายทุกครั้ง เช่น

This is the house that Jack built.

นี้คือบ้านที่แจ็คสร้างเอาไว้

(That Jack built เป็น Subordinate Clause (ประเภทคุณานุประโยค) มาทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายนาม house ที่วางอยู่ข้างหน้า)

I know Mr.Smith Whom you want to see.
ผมรู้จัก มร. สมิธผู้ซึ่งคุณต้องการพบ

(Whom you want to see เป็น Subordinate Clause (ประเภทคุณานุประโยค) มาทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ Mr. Smith ซึ่งวางอยู่หน้า)