เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปศัพท์หรือแหล่งกำเนิดของ Adverb

ถาม : รูปศัพท์หรือแหล่งกำเนิดของ Adverb (Formation of Adverb) มีมาอย่างไรบ้างจงบอกมาให้ละเอียด?

ตอบ : รูปศัพท์หรือแหล่งกำเนิดของ Adverb มีมาได้ดังนี้

1) มีรูปมาจากนามโดยการเติม ly ข้างหลังคำนั้น เช่น

Noun
เป็น Adverb
คำแปล
Day
Daily
ประจำวัน, รายวัน
Week
Weekly
ประจำสัปดาห์
Year
Yearly
ประจำปี, รายปี
Month
Monthly
ประจำเดือน, รายเดือน

2) มีรูปมาจากนามโดยการเติม ward หรือ wards ที่ท้ายนามนั้น เช่น

Noun
เป็น Adverb
คำแปล
Back
Backwards
ข้างหลัง
Home
Homewards
ไปยังบ้าน

3) มีรูปมาโดยกำเนิดของตัวเอง จะต่อเติมหรือตัดออกแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ได้แก่คำต่อไปนี้

Here, there, hard, late, always, well, often, too, very, seldom, where, when, hence, whence, how, why, then, thus, once, twice, sometimes,

4) มีรูปมาจากการรวมบุรพบทเข้ากับนาม แล้วนำมาใช้เป็น Adverb ได้แก่คำต่อไปนี้

To + day = today วันนี้

To + morrow = tomorrow วันพรุ่งนี้

In + side = inside ข้างใน

Out + side = outside ข้างนอก

5) มีรูปมาจากการเติม A อาคม (Affix) เข้าข้างหน้านามหรือกริยา แล้วนามหรือกริยาตัวนั้นจะกลายเป็นกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ไปทันที เช่น

A + way = away ไม่อยู่, จากไป, ไกลออกไป

A + go = ago ล่วงมาแล้ว

A + cross = across ข้าม

A + foot =afoot ด้วยเท้า, โดยเท้า

A + head = ahead ข้างหน้า

A + live = alive มีชีวิตอยู่

A + bed =abed นอนบนเตียง etc.

6) มีรูปมาจากคุณศัพท์โดยการเติมปัจจัย (Suffix) “ly” ลงข้างหลังแล้วคุณศัพท์ตัวนั้นก็

จะกลับกลายเป็น Adverb ทันที แต่การเติมปัจจัย ly มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ถ้า Adjective ตัวนั้นลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม ly เช่น

เป็น Adjective
คำแปล
เป็น Adverb
คำแปล
Easy
ง่าย
Easily
อย่างง่าย
Heavy
หนัก
Heavily
อย่างหนัก
Happy
มีความสุข
Happily
อย่างมีความสุข
Merry
ร่าเริง
Merrily
อย่างร่าเริง
Lazy
เกียจคร้าน
Lazily
อย่างเกียจคร้าน
(2) ถ้า Adjective ลงท้ายด้วย e และหน้า e เป็น l ให้เปลี่ยน e เป็น y เพราะเมื่อเปลี่ยนแล้วเท่ากับ ly เช่น
เป็น Adjective
คำแปล
เป็น Adverb
คำแปล
Suitable
เหมาะสม
Suitably
อย่างเหมาะสม
Simple
ง่าย
Simply
อย่างง่าย ๆ
Comfortable
สะดวกสบาย
Comfortably
อย่างสะดวกสบาย

(3) นอกจากกฎที่กล่าวมาในข้อ 1 และ 2 แล้ว เมื่อต้องการให้ Adjective เป็น Adverb ให้เติม ly ที่ท้าย Adjective ตัวนั้นได้เลย ไม่ต้องลังเลใจให้เสียเวลา เช่น

เป็น Adjective
คำแปล
เป็น Adverb
คำแปล
Bad
เลว
Badly
อย่างเลว
Brave
กล้าหาญ
Bravely
อย่างกล้าหาญ
Quick
เร็ว
Quickly
อย่างรวดเร็ว
Slow
ช้า
Slowly
อย่างช้า
Wise
ฉลาด
Wisely
อย่างฉลาด
Sad
เศร้าใจ
Sadly
อย่างเศร้า
Sweet
หวาน
Sweetly
อย่างไพเราะ

ข้อยกเว้น : คำที่ลงท้ายด้วย ly ต่อไปนี้เป็น Adjective ไม่ใช่ Adverb ขอให้นักศึกษาระมัดระวังด้วยเพราะมีความเข้าใจผิดและใช้คลาดเคลื่อนกันอยู่เรื่อย ได้แก่คำว่า

Friendly
ฉันท์มิตร
Likely
อาจเป็นไปได้
Lonely
โดดเดียว
Lovely
งาม, น่ารัก
Lowly
เจียมตัว, ต่ำ
Early        
เช้าตรู่

7) Adverb บางตัวมี 2 รูป แต่ความหมายต่างกันได้แก่ Adverb ดังต่อไปนี้

Hard
ยาก, หนัก
Hardly
แทบจะไม่
Late
สาย
Lately
เมื่อเร็วๆนี้
Direct
ตรงไป
Directly
ทันที, โดยตรง
Sharp
ตรงเวลา, เสียงสูง
Sharply
อย่างว่องไว
Short
ทันทีทันใจ
Shortly
ในไม่ช้า