เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง

ตอนที่ 5

Model
หุ่นจำลอง
Module
มาตรฐานที่เป็นเกณฑ์ในการวัดหน่วยพิกัด
Molding
คิ้วบนผนัง
แนวขอบยื่นออกมาจากผนัง
Monitor roof
หลังคารับแสง
ส่วนของหลังคาที่ยื่นสูงขึ้นไปเหนือหลังคาโดยมีแนวดิ่งหรือเกือบเป็นแนวดิ่ง
กรุกระจกโดยรอบ
Monochrome
ภาพที่เขียนหรือพิมพ์โดยใช้สีเดียว
Monolith
หินก้อนใหญ่ก้อนเดียว
ตั้งขึ้นเป็นอนุสาวรีย์
Monopitch
เพิง
หลังคาที่มีลาดด้านเดียว
Mop-board
ไม้ประกับเชิงผนัง
Mortar
ปูนผสมสำหรับยาหัวต่ออิฐ
หิน ฯลฯ ในการก่ออิฐ
Mortise, mortice
ช่องหรือรูเจาะ
สำหรับสวมเดือยปลายไม้อีกข้างหนึ่ง
Mortise chisel
สิ่วหน้าแคบ
แต่ก้านแข็งแรงมากใช้เจาะรูสวมเดือย
Mortise joint
ข้อต่อชนิดเจาะรูสวมเดือย
Mortise lock
กุญแจประตูชนิดเจาะเนื้อไม้ประตูฝังลงไป
Mosaic
การฝังลวดลายด้วยเศษหินเล็กๆ
รูปเหลี่ยมต่างๆ แล้วขัดให้เรียบเกลี้ยงเสมอกัน
Mosque
สุเหร่า
หรือมัสยิดของอิสลามที่พักผู้เดินทางโดยรถยนต์ มีที่เก็บรถให้ด้วย
Motif
ลวดลายประธาน
หรือลายต้นแบบ
Moulding,
molding
คิ้วบนผนังตึก
Moulding plane
กบไสคิ้ว
กบร่อง
Mouth
ร่องในกบ
เป็นร่องในตัวกบไสสำหรับสวมใบกบ
Mudsill
ท่อนไม้ที่ทำเป็นฐานโครงสร้างวางไว้
บนดินอย่างธรรมดา
Mullion
ลูกตั้งกลาง
ช่องหน้าต่างตรงกลางที่แบ่งเป็นช่องๆด้วยไม้
Multi-color
มีหลายสี
Mule chest
ตู้ที่มีลิ้นชักอยู่ส่วนตอนล่างของตู้ประมาณ
2-3 ลิ้นชัก ใช้เก็บผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนฯลฯ ใช้กันตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 16
Municipality
เทศบาลนคร
Muntin
ไม้คิ้ว
อยู่ระหว่างแผ่นกระจกบานตู้หรือบานหน้าต่าง
Mural
ภาพเขียนบนผนังโบสถ์
เช่น ภาพรามเกียรติ์
Museum
พิพิธภัณฑสถาน