เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง

ตอนที่ 6

Habitable room ห้องสารพัดประโยชน์ ใช้นอน รับประทานอาหาร ทำครัว ไม่รวม

ห้องน้ำและห้องเก็บของ

habitacle ที่พักอาศัย

Hack, Hackle เครื่องมือที่ใช้ในการฟัน หรือ สับ เช่น พลั่ว, ขวาน

Hacking knife (Hacking-out tool) มีดขูดสีเก่า หรือ พุตตีเก่า ออกจากกรอบกระจก

Hacksaw เลื่อยตัดโลหะ เป็นเลื่อยฟันละเอียด

ลักษณะคล้ายเลื่อยฉลุ มีกงเลื่อยเป็นโลหะ

Haft ด้ามจับถือของเหล็กหมาด มีด หรือ กริช

Hair line เส้นบางๆ ปรากฏอยู่บนผิวปูนฉาบ

Half-bat อิฐที่ตัดทางขวางครึ่งแผ่น

Half-brick wall กำแพงที่มีความหนาเท่ากับความ

กว้างของอิฐ โดยเรียงอิฐตามยาว

Half landing ชานกลับ ชานบันไดซึ่งเป็นที่เลี้ยว

กลับระหว่างช่วงบันไดสองช่วง

Half-lap joint ข้อต่อบากปลายครึ่งต่อครึ่งแล้วช้อนประกบกัน

Half section หน้าตัดครึ่งเดียว

Half-span roof หลังคาเพิงหมาแหงน

Half-space landing ชานพักบันไดชนิดที่ระยะช่องทางครึ่งหนึ่ง

Half story ชั้นครึ่ง, ชั้นหลังคา, ส่วนของอาคารอยู่บนเพดานใต้หลังคา

Half timbered ลักษณะอาคารในศตวรรษที่ 16-17 โครงสร้างไม้ ผนังอิฐ เนื้อที่ทาง

เข้าซึ่งมักมีบันไดอยู่ด้วย