เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 35

Flat steel square เหล็กฉาก บรรทัดฉาก

Flemish scroll ลวดลายโค้งขาดตอนตรงส่วนที่เป็น

มุม มักใช้สมัยบารอค

Flexible pipe ท่ออ่อน ดัดโค้งไปมาได้

Flight (of stairs) ช่วงบันได ระยะของลูกบันได ช่วง

หนึ่งของชั้นบันไดที่ต่อเนื่องกันเป็นลำดับ

Flitched beam คานดาม คานที่ทำขึ้นโดยใช้ไม้แฉลบประกอบกัน

Floating floor พื้นลอย ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันเสียง

Floor พื้นบ้าน พื้นของชั้นอาคาร

Floor board แผ่นกระดาน หรือ ผ้าน้ำมันปูพื้น

Flooring วัสดุปูพื้น เช่น ไม้กระดาน หรือ กระเบื้อง

Flooring finish ลงน้ำมันพื้น ทาสีพื้น ขัดเงาพื้น

Flooring joist รอด หรือ ตง

Flue ท่อควัน ช่องอากาศ ปล่องควัน

Flush door ประตูแผ่นหน้าเรียบทั้สองหน้า

Flute เซาะร่องยาวไปตามแนวเสาหิน, ราวบันได

Flying buttress เสาค้ำยันผนังลอย ลักษณะการก่อสร้างสมัยโกธิค

Fly gallery เฉลียงเหนือเวทีโรงมหรสพ

Folding bed เตียงนอนชนิดพับได้

Folding doors ประตูที่ปิดเปิดพับได้สองบาน

Foliated ซึ่งประดับด้วยลวดลายรูปใบไม้

Foot-board แผ่นกระดานปิดปลายเตียง

Foot path ทางเดินเท้า

Fore court ลานหน้าบ้าน สนามหน้าบ้าน บริเวณเนื้อที่โล่ง

ระหว่างทางสาธารณะกับตัวอาคาร

Foreman หัวหน้าคนงาน

Form รูปทรง

Formal balance การสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน

Format รูปขนาดและลักษณะของหนังสือตามกฏเกณฑ์