เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 34

Inlay ฝังสิ่งประดับจำพวกงา ไม้ โลหะ มุก ลงในพื้นวัตถุ

Inn โรงเตี๊ยม

Insect screen มุ้งลวด

In situ สร้างในที่นั้นๆ

In situ concrete คอนกรีตซึ่งสร้างหรือเทในที่ก่อสร้างนั้นๆ

Instrument เครื่องมือเครื่องใช้

Insulating tile กรเบื้องกันไฟ ประกอบด้วยยาง

หรือ ไฟเบอร์

Insulation ฉนวนกันความร้อน

Intaglio การแกะสลักลวดลายบนพื้นไม้ หรือ บนโลหะ

Intake ช่องเปิดให้น้ำหรือของเหลว หรือ อากาศเข้า

Intarsia การฝังวัตถุประดับลงในเนื้อไม้ แบบ

ของชาวอิตาเลียนในระหว่างศตวรรษที่ 15

Interduce ขาทรายสำหรับยึดหรือค้ำพยุงเสา

Interior ภายในอาคาร

Interwoven fencing รั้วไม้ขัดแตะ

Intrados ท้องโค้ง, แนวขอบล่าง, หรือพื้นผิว

ด้านเว้าของโค้งตั้ง

Invention การประดิษฐ์ขึ้นใหม่

Involute โค้งม้วนเป็นก้นหอย

Ionic เกี่ยวกับแบบสถาปัตยกรรมของกรีก

คือลวดลายวงก้นหอยที่ประดับอยู่บนคอหัวเสา

Ionic order เสาแบบคลาสสิคสมัยกรีก มีหัวเสา

แบบก้นหอย

Iridescence สีเหลืองประกาย สีรุ้งกินน้ำ

Iorn blue สีน้ำเงินแก่

Iron-plane กบไส

Iron wood ไม้เนื้อแข็ง จำพวกไม้ตะเคียน

Iron work ลวดลายทำด้วยเหล็กหล่อ

Irregular curve (French curve) เครื่องมือเขียนเส้นโค้ง