ล้มเลิก, ยกเลิก, ยุติ
Abolish, Adjourn, Cancel, Dissolve, Give up, Suspend
Abolish  หมายถึง เลิก, ยกเลิก, ยุติ, ขจัด หรือ ทำให้หมดไป
เช่น
We are trying to abolish disease.
เราพยายามที่จะขจัดโรคภัยให้หมดไป
Adjourn  หมายถึง เลื่อนออกไปชั่วคราว เพราะความจำเป็นบางประการ บางทีใช้คำว่า postpone
เช่น
The meeting is adjourned until next month.
(The meeting is postponed to next month.)
การประชุมถูกเลื่อนออกไปจนเดือนหน้าCancel  หมายถึง  การเลิกล้มความคิด ความตั้งใจ ที่ได้ตระหนักกไว้
เช่น
They cancelled their trip yesterday.
พวกเขาได้เลิกล้มการเดินทางเมื่อวานนี้
Dissolve  หมายถึง ทำให้สิ้นสุดลง หรือ ล้มเลิก คือไม่ประสงค์จะดำเนินต่อไปอีก
เช่น
This company is now dissolved 
บริษัทนี้ได้เลิกกิจการไปแล้ว
Give up  หมายถึง ยอมแพ้, เลิก 
เช่น
I’m giving up for this game.
ฉันยอมแพ้เกมนี้
Suspend  หมายถึง ยุติ, งด หรือ ยกเลิกชั่วคราว
เช่น
This medicine is suspended for harm to consumer.
ยาตัวนี้ถูกระงับการจำหน่ายเนื่องจากมีอันตรายต่อผู้ใช้