1.เห็นพ้องกัน,สอดคล้อง agree to
2.เห็นด้วย agree with
3.ตกลงกันใน agree on (upon)
4. ก่อนเวลานัดหมาย ahead of time
5.ก้าวหน้า get ahead
6.ดำเนินงานต่อไป,เดินต่อไป,ทำต่อไป go ahead
7.มองการณ์ข้างหน้า,คิดถึงอนาคต look ahead
8.ปีทอง bumper
9.เล็งไปที่,มุ่งหมาย,หมายมั่นปั้นมือ aim at
10.การแสดงความคิดให้สาธารณะชนรับทราบ air(verb)
11.ไปกินอากาศ to take an airing
12.หลุมอากาศ air-pocket
13.เรื่องคุยโม้,เรื่องไม่จริง hot air
14.เล่นงาน give someone the air(sl)
15.ข่าวลือ,เรื่องโคมลอย something in the air
16.เป็นข่าวพูดกันแต่ไม่มีอะไรแน่นอน,ข่าวกระฉ่อน
17.สร้างวิมานในอากาศ,เพ้อฝัน build castles in the air
18.ออกอากาศ(วิทยุ,โทรทัศน์) on the air
19.งดส่งออกอากาศ(วิทยุ,โทรทัศน์) off the air
20.กลางแจ้ง in the open air
21.ปรับอากาศ air-conditioned
22.การโจมตีทางอากาศ air raid
23.เมาเครื่องบิน airsick
24.แจ้งเหตุอันตราย give alarm
25.คอยระมัดระวังอยู่เสมอ on the alert
26.หูผึ่ง,ใจจดใจจ่อ,ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ all ears
27.จ้องกันตาลุก,ดูอย่างใจจดใจจ่อ all eyes
28.โดยสุดกำลังและความสามารถ,ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ all out