Archive for: January 2014

Back-selling

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Back-selling การส่งเสริมการขายโดยทุกวิถีทางโดยผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ เพื่อช่วยให้สินค้าสำเร็จรูปขายดี ผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปจะไ�...

Continue reading

Back pay

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Back pay การจ่ายค่าจ้างเพิ่มย้อนหลังสำหรับงานที่ได้ทำไปแล้ว

Continue reading

Back-haul allowance

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Back-haul allowance การลดราคาสินค้าให้ลูกค้าที่มาขนสินค้าไปจากโกดังของผู้ขาย เนื่องจากผู้ขายไม่ต้องเสียค่าขนส่ง

Continue reading

Avoidance

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Avoidance ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งใช้วิธีเพิกเฉยแสดงความไม่สนใจ หรือแยกคู่กรณีออกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยว จา�...

Continue reading

Autonomy

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Autonomy 1) อิสระจาการถูกควบคุมโดยพลการ 2) การมีอิสระในการทำงาน และความสัมพันธ์ตามขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

Continue reading

Autonomous work groups

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Autonomous work groups การจัดองค์กรการทำงานแบบให้คนงานมีโอกาสและความรับผิดชอบในการวางแผนและทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องมีการชี้นำคว�...

Continue reading

Automation

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Automation ระบบการทำงานโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติแทนคนได้ทั้งหมดหรือเกือบจะทั้งหมด

Continue reading

Autocratic model

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Autocratic model แนวการบริหารจัดการที่มองว่าอำนาจและสิทธิอำนาจอย่างเป็นทางการเป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุมพฤติกรรมของลูกจ้าง

Continue reading

Authority

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Authority 1) อำนาจตามกฎหมายซึ่งผูกติดอยู่กับฐานะตำแหน่งลำดับชั้น 2) การให้สิทธิอำนาจโดยองค์กรและการยอมรับโดยพนักงาน ให้ผู้หนึ่งผ�...

Continue reading
© Copyright 2020