ต่างกัน, แตกต่างกัน
different, distinguished, outstanding, various
Different  ใช้ได้กับทั้งนามเอกพจน์ และพหูพจน์ หมายถึง “มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันในด้านขนาดหรือรูปแบบ ทั้งๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน”
เช่น
The meeting was different from any had gone before.
การประชุมครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้ง ที่ได้จัดผ่านไปแล้ว
Distinguished  หมายถึง “ความเห็นแตกต่างจากคนอื่น เพราะเก่งกว่าเด่นกว่าในเรื่องของความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว หรือ จะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ มีชื่อเสียงเด่นกว่าคนอื่นก็ได้ (ใช้เหมือน outstanding)” 
เช่น
She is a distinguished singer.
เธอเป็นนักร้องที่เด่นทีเดียว
Outstanding  หมายถึง  “ต่างกว่าอันอื่น คนอื่น เพราะดีหรือเด่นกว่า ใช้ใกล้เคียงกับ distinguished มาก” 
เช่น
He is outstanding in his class.
เขาเก่งมาก (ต่างจากเพื่อน) ในชั้นของเขา
Various  หมายถึง “แตกต่างหรือไม่เหมือนเพราะมีหลายอย่าง หลายชนิดไม่เป็นอันเดียวกัน และคำ various  นี้ต้องใช้กับนามพหูพจน์ตลอดไปด้วย” 
เช่น
There are various reasons for believing.
มีเหตุผลต่างกันหลายอย่างสำหรับความเชื่อถือ
He is known under various names.
เขาเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อหลายชื่อ