เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Word Building ตอน การใช้ Prefix

ถาม : Word Building คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ : Word Building คือ “การสร้างคำขึ้นมาใหม่จากฐานเดิม (base) โดยการเติมพยางค์เข้าข้างหน้าบ้าง หรือ ข้างท้ายบ้าง” แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. พยางค์ที่เติมข้างหน้าเพื่อให้เป็นคำใหม่ เรียกพยางค์นั้นว่า “Prefix” (อุปสรรค)

2. พยางค์ที่เติมท้ายคำเพื่อให้เป็นคำใหม่ เรียกพยางค์นั้นว่า “Suffix” (ปัจจัย)

ทั้ง Prefix และ Suffix รวมกันแล้วเรียกว่า “Affix” มีหน้าที่ในการสร้างคำขึ้นมาใหม่ด้วยกันทั้งนั้น ดังจะขอยกตัวอย่างให้ดู เพื่อทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น เช่น คำที่สร้างจาก happy จะได้มีรูปดังนี้

happy  happily   happiness

unhappy   unhappily  unhappiness

– พยางค์ที่เติมข้างท้าย คือ ly, ness เรียกว่า Suffix

– พยางค์ที่เติมข้างหน้า คือ un เรียกว่า Prefix

การใช้ Prefix

ถาม : Prefix คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ : Prefix แปลว่า “อุปสรรค” ได้แก่ “คำที่ใช้เติมหน้าคำอื่น เพื่อให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไป แต่ไม่เปลี่ยนชนิดของคำ ๆนั้น ตัวอย่าง เช่น polite เป็นคำคุณศัพท์ เติมอุปสรรค im ลงไปเป็น impolite ก็ยังคงเป็นคุณศัพท์อยู่ตามเดิม (แต่ความหมายเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม) ยกเว้นอุปสรรค en, em เท่านั้นที่ทำให้คำนั้นกลายเป็นกริยาคือเปลี่ยนชนิดไป” Prefix แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของคำที่ใช้นำหน้าคือ :
1) ชนิดที่เติมข้างหน้าแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้ามได้แก่ un-, dis-,in-,im-,non-,etc. เป็นต้น

2) ชนิดที่เติมข้างหน้าแล้ว ทำให้คำนั้นเป็นกริยาขึ้นมาได้แก่ en-, em-

3) ชนิดที่เติมลงไปข้างหน้าแล้ว มีความหมายแตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษาต้องจดจำเป็นตัวๆไป ได้แก่ co-, re-, supper-, etc. เป็นต้น

1.1 Prefix (อุปสรรค) ที่เติมข้างหน้าคำใด แล้วทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม หรือ มีความหมายเป็นปฏิเสธ (negative prefix) ได้แก่ คำอุปสรรคต่อไปนี้ un-, dis-, in- (รวมทั้ง im-, il-, ir-)

ซึ่งแต่ละตัวใช้เติมข้างหน้าคำได้ดังนี้

          un- (ไม่) โดยปกติใช้เติมข้างหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม un แล้ว
คำแปล
Clean
สะอาด
Unclean
ไม่สะอาด
Lucky
มีโชค
Unlucky
ไม่มีโชค
Safe
ปลอดภัย
Unsafe
ไม่ปลอดภัย
Wise
ฉลาด
Unwise
ไม่ฉลาด
Kind
ใจดี
Unkind
ใจร้าย
       
dis- (ไม่) ใช้เติมข้างหน้ากริยา (Verb) บ้าง, หน้าคำนาม (noun) บ้าง, หน้าคุณศัพท์    (adjective) บ้าง เช่น
ฐานเดิม
คำแปล
เติม dis แล้ว
คำแปล
Like (v.)
ชอบ
Dislike
ไม่ชอบ
Agree (v.)
เห็นด้วย
Disagree
ไม่เห็นด้วย
Appear (v.)
ปรากฏ
Disappear
ไม่ปรากฏ
Please (v.)
พอใจ
Displease
ไม่พอใจ
Believe (v.)
เชื่อ
Disbelieve
ไม่เชื่อ
Comfort (n.)
ความสะดวกสบาย
Discomfort
ความไม่สะดวกสบาย
Belief (n.)
ความเชื่อ
Disbelief
ความไม่เชื่อ
Advantage (n.)
ความได้เปรียบ
Disadvantage
เสียเปรียบ
Honest (adj.)
ซื่อสัตย์
Dishonest
ไม่ซื่อสัตย์
Similar (adj.)
เหมือนกัน
Dissimilar
ไม่เหมือนกัน
Courteous (adj.)
สุภาพ
Discourteous
ไม่สุภาพ

in-, (im-, il-, ir) (ไม่) ใช้เติมข้างหน้าคำคุณศัพท์เท่านั้น แต่จะใช้อุปสรรคตัวไหนเติม มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ใช้ im- เติม เมื่อคุณศัพท์ตัวนั้นขึ้นด้วยพยัญชนะ b, m, p เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม im- แล้ว
คำแปล
Possible
เป็นไปได้
impossible
เป็นไปไม่ได้
Mortal
ต้องตาย
Immortal
ไม่ตาย
Proper
เหมาะสม
Improper
ไม่เหมาะสม

ใช้ il- เติม เมื่อคุณศัพท์ตัวนั้นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ 1 เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติมil- แล้ว
คำแปล
Literate
อ่านออกเขียนได้
Illiterate
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
Legal
ถูกกฎหมาย
Illegal
ผิดกฎหมาย
Legible
อ่านออก
Illegible
อ่านไม่ออก

ใช้ ir เติม เมื่อคุณศัพท์ตัวนั้นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ r เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม ir- แล้ว
คำแปล
Regular
ปกติ
Irregular
ไม่ปกติ
Rational
มีเหตุผล
Irrational
ไม่มีเหตุผล
Responsible
รับผิดชอบ
Irresponsible
ไม่รับผิดชอบ

ใช้ in- เติม เมื่อคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอกจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม in- แล้ว
คำแปล
Definite
จำกัด
Indefinite
ไม่จำกัด
Visible
พอมองเห็นได้
Invisible
ไม่พอมองเห็นได้
Complete
สมบูรณ์
Incomplete
ไม่สมบูรณ์
Operative
กระทำการ
Inoperative
ไม่กระทำการ
Etc.
Etc.

non- (ไม่) อุปสรรคคำนี้มักจะใช้เป็นศัพท์ทางวิชาการ (Technical Word) เสียมากกว่าใช้เติมหน้าคำนามบ้าง คุณศัพท์บ้าง เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม non- แล้ว
คำแปล
Finite
แท้
Nonfinite
ไม่แท้
Stop
หยุด
Nonstop
ไม่หยุด
Violent
รุนแรง
Nonviolent
ไม่รุนแรง
Political
แห่งการเมือง
Nonpolitical
ไม่เกี่ยวกับการเมือง
Essential
สำคัญ, จำเป็น
Nonessential
ไม่สำคัญ
Metallic
เหมือนโลหะ
Nonmetallic
ไม่เหมือนโลหะ
Etc.
Etc.

หมายเหตุ : แต่เดิมอุปสรรค non- เมื่อใช้เติมหน้าคำมักใช้ hyphen มาคั่น เช่น :-partisan

non-partisan (ถือพรรคพวก – ไม่ถือพรรคพวก) แต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมใช้ Hyphen มาขั้นแล้ว

mis (มิส) อุปสรรคตัวนี้ไม่ทำให้ความหมายตรงกันข้ามเหมือนตัวอื่น แต่ใช้ในความหมายว่า “ผิด, ไม่ถูกต้อง” ใช้เติมข้างหน้ากริยาเท่านั้น เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม mis- แล้ว
คำแปล
Write
เขียน
Miswrite
เขียนผิด
Read
อ่าน
Misread
อ่านผิด
Manage
จัดการ
Mismanage
จัดการไม่ดี
Pronounce
ออกเสียง
Mispronounce
ออกเสียงไม่ผิด
Understand
เข้าใจ
Misunderstand
เข้าใจผิด
Spell
สะกดตัว
Misspell
สะกดตัวผิด
Etc.
Etc.

2.2 Prefix ที่เติมข้างหน้าคำใด แล้วทำให้คำๆนั้นกลายเป็นกริยาขึ้นมาได้แก่ en- หรือ em- ซึ่งมีหลักการเติมดังนี้

         en (ทำให้เป็นเช่นนั้น, ทำให้กลายเป็น) ใช้เติมข้างหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ         ทั่วไป)เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม en- แล้ว
คำแปล
Force (n.)
อำนาจ
Enforce (v.)
บังคับให้กระทำ
Circle (n.)
วงกลม
Encircle (v.)
ทำให้เป็นวงกลม
Large (adj.)
ใหญ่
Enlarge (v.)
ขยายให้ใหญ่
Dear (adj.)
ที่รัก
Endear (v.)
ทำให้เป็นที่รัก
Danger (n.)
อันตราย
Endanger (v.)
ทำให้มีอันตราย
Slave (n.)
ทาส
Enslave (v.)
ทำให้เป็นทาส
Noble (adj.)
สูงศักดิ์
Ennoble (v.)
ทำให้สูงศักดิ์
Etc.
Etc.

         em- (ทำให้กลายเป็น, ทำให้เป็นเช่นนั้น) ใช้เติมข้างหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ         b, m, และ p เท่านั้น เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม em- แล้ว
คำแปล
Body
ร่างกาย
Embody
ทำให้เป็นรูปร่าง
Bitter
ขม, ขมขื่น
Embitter
ทำให้ขมขื่น
Power
อำนาจ
Empower
ทำให้มีอำนาจ
Purple
สีม่วง
Empurple
ทำให้เป็นสีม่วง

3.3 Prefix ที่ใช้เติมข้างหน้าคำอื่น แล้วทำให้คำนั้นมีความหมายแตกต่างกันออกไปเป็นตัวๆได้แก่ prefix ต่อไปนี้

anti- (แอนทิ) มีความหมายเท่ากับ “ขัดขวาง, สกัดกั้น” เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม until- แล้ว
คำแปล
War
สงคราม
Antiwar
สงครามสะกัดกั้น
Communist
คอมมิวนิสต์
Anticommunist
ต่อต้านคอมมิวนิสต์
Aircraft
อากาศยาน
Antiaircraft
ต่อสู้อากาศยาน
Social
สังคม
Antisocial
เกลียดสังคม

ante- (แอนทิ) มีความหมายเท่ากับ “ก่อน, แรก, ก่อนถึง” เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม ante- แล้ว
คำแปล
Meridiem
เที่ยง
Ante meridiem
ก่อนเที่ยง
Nuptial
การแต่งงาน
Antenuptial
ก่อนแต่งงาน
Natal
การเกิด
Antenatal
ออกก่อนกำหนด
Date
ลงวันที่
Antedate
ลงวันที่ก่อนวันจริง

co (โค) มีความหมายเท่ากับ “ร่วมกัน, สห, รวม” ใช้เติมหน้านามหรือกริยา เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม co- แล้ว
คำแปล
Author (n.)
ผู้แต่ง
Co-author
ผู้แต่งร่วมกัน
Operate (v.)
กระทำ
Co-operate
ร่วมมือกัน
Education (n.)
การศึกษา
Co-education
สหศึกษา

ex (เอกซ) มีความหมายเท่ากับ “เก่า, พ้น, ก่อน” ใช้เติมหน้าคำนาม (noun) เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม ex- แล้ว
คำแปล
President
ประธาน
Ex-president
ประธานคนก่อนๆ
Wife
ภรรยา
Ex-wife
ภรรยาคนเก่า
Governor
ผู้ว่าราชการ
Ex-governor
ผู้ว่าราชการคนก่อน

Pre (พรี) มีความหมายเท่ากับ “ก่อน, หน้า, ล่วงหน้า” ใช้เติมหน้าคำนามบ้าง คุณศัพท์บ้าง เช่น
ฐานเดิม
คำแปล
เติม pre- แล้ว
คำแปล
History
ประวัติศาสตร์
Pre-history
ก่อนประวัติศาสตร์
War
สงคราม
Pre-war
ก่อนสงคราม
Mature
บรรลุนิติภาวะ
Pre-mature
ก่อนบรรลุนิติภาวะ


Post (โพสท) มีความหมายเท่ากับ “เก่า, หลัง, ภายหลัง” ใช้เติมได้ทั้งหน้านามและหน้าคุณศัพท์ เช่น
ฐานเดิม
คำแปล
เติม post- แล้ว
คำแปล
Date (v.)
ลงวันที่
Post date
ลงวันที่หลังวันจริง
War (n.)
สงคราม
Post war
หลังสงคราม
Meridiem (n.)
เที่ยง
Post-meridiem
หลังเที่ยง
Graduate (v.)
รับการศึกษา
Post-graduate
รับการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังรับปริญญาไปแล้ว

Re (รี) มีความหมายเท่ากับ “อีก, ใหม่, อีกที” ใช้เติมข้างหน้าคำกริยาเท่านั้น เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม re- แล้ว
คำแปล
Write
เขียน
Rewrite
เขียนใหม่
Tell
บอก, เล่า
Retell
เล่าใหม่
Name
ตั้งชื่อ
Rename
ตั้งชื่อใหม่
Read
อ่าน
Reread
อ่านใหม่

Sub (ซับ) มีความหมายเท่ากับ “ใต้, รอง, ย่อย, ต่ำกว่า” ใช้เติมหน้าคำได้ทั่วไป เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม Sub- แล้ว
คำแปล
Standard
มาตรฐาน
Sub-standard
ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน
Committee
กรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Agent
ตัวแทนใหญ่
Sub-agent
ตัวแทนย่อย
Editor
บรรณาธิการ
Sub-editor
รองบรรณาธิการ
Governor
ผู้ว่าราชาการ
Sub-governor
รองผู้ว่าราชการ

Super (ซูเพอร์) มีความหมายเท่ากับ “เหนือ, เกินกว่า, สูงกว่า, ดีกว่า” ใช้เติมหน้าคำนามบ้าง คุณศัพท์บ้าง เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม Super- แล้ว
คำแปล
Man
คนธรรมดา
Superman
มนุษย์มหัศจรรย์
Natural
ตามธรรมชาติ
Supernatural
เหนือธรรมชาติ
Film
ภาพยนตร์
Superfilm
ภาพยนตร์ที่ดีเลิศเป็นพิเศษ

multi- (มัลทิ) มีความหมายเท่ากับ “มาก, หลาย, ผสม” ใช้เติมหน้าคำนามบ้าง, คุณศัพท์บ้าง เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม multi- แล้ว
คำแปล
Coloured
มีสี
Multi-coloured
มีหลายสี
Fom
รูปแบบ
Multiform
มีหลายรูปแบบ
Millionaire
เศรษฐี
Multimillionaire
เศรษฐีมีเงินมาก

Poly- (โพลี) มีความหมายเท่ากับ “มาก, หลาย” ใช้เติมหน้าคำนามบ้าง คุณศัพท์บ้าง เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม Poly- แล้ว
คำแปล
Technic
หลักวิชา
Polytechnic
ใช้หลักวิชาหลายอย่าง
Syllable
พยางค์
Polysyllable
คำมีหลายพยางค์

Trans- (ทรานซ) มีความหมายเท่ากับ “ข้าม, ผ่าน, ตลอด, ทะลุ” ใช้เติมหน้าคำนามบ้าง คำคุณศัพท์บ้าง เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม Trans- แล้ว
คำแปล
Continental
ทวีป
Transcontinental
ข้ามทวีป
Atlantic
มหาสมุทรแอตแลนติก
Transatlantic
ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
Action
การกระทำ
Transaction
การกระทำที่ต่อเนื่อง

Tri- (ไทร) มีความหมายเท่ากับ “สาม” ใช้เติมหน้าคำนามและคุณศัพท์ เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม Tri- แล้ว
คำแปล
Syllable
พยางค์
Trisyllable
สามพยางค์
Angle
เหลี่ยม
Triangle
รูปสามเหลี่ยม
Cycle
รถจักรยาน
Tricycle
รถสามล้อ

Bi- (ไบ) มีความหมายเท่ากับ “สอง” ใช้เติมหน้าคำนามและคุณศัพท์ เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม Bi- แล้ว
คำแปล
Cycle
รถจักรยาน
Bicycle
รถจักรยานสองล้อ
Polar
ขั้วโลก
Bipolar
มีสองขั้วโลก
Sexual
แห่งเพศ
Bisexual
มีสองเพศ

inter- (อินเตอร์) มีความหมายเท่ากับ “ระหว่าง, ซึ่งกันและกัน, ภายใน” ใช้เติมหน้าคำนามและคุณศัพท์ เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม inter- แล้ว
คำแปล
National
แห่งชาติ
International
ระหว่างชาติ
Phone
โทรศัพท์
Interphone
โทรศัพท์ภายใน
Marry
แต่งงาน
Intermarry
แต่งงานระหว่างบุคคลที่ต่างเชื้อชาตและเผ่าพันธุ์

Over- (โอเวอร์) มีความหมายเท่ากับ “มากเกินไป” ใช้เติมหน้ากริยาเท่านั้น เช่น

ฐานเดิม
คำแปล
เติม Over- แล้ว
คำแปล
Do
ทำ
Overdo
ทำมากเกินไป
Pay
จ่าย
Overpay
จ่ายมากเกินไป
Eat
กิน
Overeat
กินมากเกินไป