เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง : ชนิดของ Verbs ที่แบ่งตามการใช้

ถาม : ชนิดของ Verb นอกจากที่แบ่งออกเป็น 2 หมวดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังแบ่งเป็นส่วนย่อยออกไปได้อีกตามลักษณะการใช้ได้หรือไม่ อธิบายให้ฟังหน่อยจ๊ะ?

ตอบ : Verbs นอกจากจะแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 2 หมวดแล้ว ยังแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้อีกตามรูปแบบหรือลักษณะการใช้ได้ 14 อย่าง คือ

1. Principal Verb (กริยาใหญ่, กริยาหลัก หรือบางครั้งอาจเรียกวา Main Verb บ้าง Finite Verb บ้าง ก็ย่อมได้ เพราะถือว่าอันเดียวกัน) ในประโยคหนึ่งๆ Principal Verb จะมีได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น

He read a book in the room. เขาอ่านหนังสืออยู่ในห้อง

You walked slowly to school. คุณเดินไปโรงเรียนช้าๆ

She is singing in the club. เธอกำลังร้องเพลงอยู่ที่สโมสร

I have lived here for three years. ผมอยู่ที่นี่ได้ 3 ปีแล้ว

Tim and Tom are students. ทิมและทอมเป็นนักศึกษา

They have a new house in New York. เขามีบ้านหลังใหม่อยู่ที่นิวยอร์ค

(Verb ที่เป็นตัวดำคือ Principal Verb หรือ จะเรียกว่า Main Verb, Finite Verb ก็ได้)

2. Non-Finite Verbs (กริยาไม่แท้) อันที่จริงดูรูปคำแล้วมันก็คือกริยาธรรมดานี่เอง แต่ว่าไม่ได้นำมาใช้ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ (Finite verb), หรือ กริยาสำคัญ (Principal Verb), หรือ กริยาหลัก (Main Verb) ส่วนมากจะทำหน้าที่ประกอบหรือ ขยาย (Predicate) กริยาแท้ (Finite Verb) มากกว่า Non-Finite Verbs แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

2.1 เป็นรูปของ Infinitive บ้าง ได้แก่ to + Verb ช่อง 1 เช่น to walk, to speak, to read etc. เช่น

She likes to walk to school early morning.

หล่อนชอบเดินไปโรงเรียนแต่เช้าตรู่

That baby learns to speak with his mother.

เด็กคนนั้นฝึกพูดกับแม่ของเขา

(to walk, to speak เป็น Non-Finite Verb ส่วน likes, learns เป็น Finite Verb ในประโยค)

2.2 เป็นรูปของ Gerund บ้างได้แก่ Verb ช่องที่ 1 เติม ing เช่น sleeping, speaking, writing, running etc. เช่น

They need sleeping in the night. พวกเขาต้องการนอนหลับเวลากลางคืน

I prefer speaking to writing. ผมชอบการพูดมากกว่าการเขียน

(speaking, sleeping, writing เป็น Non-Finite Verb ส่วน need และ prefer เป็น Finite Verb)

2.3 เป็นรูปของ Participle บ้างได้แก่ Present Participle (คือ Verb ช่องที่ 1 เติม ing) เช่น walking, coming, working, หรือ Past Participle (Verb ช่องที่ 3 ) เช่น walked, come, seen, spoken, ตัวอย่างเช่น :-

There is a guard walking in front of his house every night.

มียามเดินอยู่หน้าบ้านของเขาทุกคืน

(walking เป็น Present Participle ทำหน้าที่เป็น Non-Finite Verb ขยาย Guard)

We saw Ronny working in the garden yesterday.

เราเห็นรอนนี่กำลังทำงานอยู่ในสวนเมื่อวานนี้

(working เป็น Present Participle ทำหน้าที่เป็น Non-Finite Verb มาขยาย Ronny)

Have you read the story written by me?

คุณได้อ่านนิทานที่เขียนโดยผมหรือยัง?

(written เป็น Past Participle ทำหน้าที่เป็น Non-Finite Verb มาขยาย story)

She does not want a used car.

หล่อนไม่ต้องการรถที่ใช้แล้ว

(used เป็น Past Participle ทำหน้าที่เป็น Non-Finite Verb มาขยาย car)