เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Transformation of Sentences ตอนที่ 8

เปลี่ยนโดยการใช้ Adjective แทน Adjective Clause

Complex : He died in the village where he was born.

เขาตายในหมู่บ้านที่เขาเกิด

Simple = He died in the native village.

เขาตายในบ้านเกิดเมืองนอนของเขา

Complex : This is the house that Jack built.

นี้คือบ้านที่แจ็คสร้างเอาไว้

Simple = This is the house built by Jack.

นี้คือบ้านที่แจ็คสร้างไว้

Complex : That’s the motor car which is made in Thailand.

นั่นคือรถยนต์ที่ทำในประเทศไทย

Simple = That’s the motor car made in Thailand.

นั่นคือรถยนต์ที่ทำในไทย

เปลี่ยนโดยการใช้กลุ่มคำ Adverb แทน Adverb Clause

Complex : He died when he was sixty years old.

เขาตายเมื่อเขาอายุได้ 50 ปี

Simple = He died at the age of sixty.

เขาตายเมื่ออายุ 60 ปี

Complex : I was surprised when I heard her talk so.

ผมประหลาดใจ เมื่อผมได้ยินหล่อนพูดเช่นนั้น

Simple = I was surprised to hear her talk so.

ผมประหลาดใจที่ได้ยินหล่อนพูดเช่นนั้น

Complex : No one is so old that he cannot learn.

ไม่มีผู้ใดที่แก่มากจนกระทั่งเขาไม่สามารถเรียนได้

Simple = No one is too old to learn.

ไม่มีใครแก่เกินเรียน

Complex : Billy always fails because he is very lazy.

บิลลี่ประสบความล้มเหลว เสมอๆ เพราะเขาขี้เกียจมาก

Simple = Billy always fails because of his laziness.

บิลลี่ประสบความล้มเหลวเสมอเพราะความเกียจคร้านของเขา