เรียน ภาษาอังกฤษ เรื่อง Transformation of Sentences ตอนที่ 7

การเปลี่ยน Complex Sentence เป็น Simple Sentence

ถาม : เราจะเปลี่ยน Complex Sentence เป็น Simple Sentence ได้อย่างไร? จงบอกมาพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบด้วย?

ตอบ : Complex Sentence แปลว่า “สังกรประโยค (คือประโยคที่มีเนื้อความซับซ้อน)” ปกติก็จะได้แก่ประโยคซึ่งประกอบด้วย Main Clause กับ Subordinate Clause และ Subordinate Clause ที่ว่านี้จะแบ่งออกไปอีกได้ 3 ชนิด คือ

1. Noun Clause

2. Adjective Clause

3. Adverb Clause

ทีนี้เมื่อต้องการจะเปลี่ยน Complex Sentence ให้เป็น Simple Sentence ก็ให้ทำได้โดยยึดหลักดังนี้คือ
– ใช้ noun แทน noun clause

– ใช้ adjective แทน adjective clause

– ใช้ adverb แทน adverb clause

เปลี่ยนโดยการใช้ Noun แทน Noun Clause

Complex : These are what I require.

เหล่านี้คือสิ่งที่ผมต้องการ

Simple = There are my requirements.

เหล่านี้คือสิ่งที่ต้องการของผม

Complex : He said that he was innocent.

เขาพูดว่า เขาเป็นผู้บริสุทธิ์

Simple = He declared his innocence.

เขาประกาศความบริสุทธิ์ของเขา

Complex : Tell me where she lives.

บอกผมซิว่า หล่อนอยู่ที่ไหน

Simple = Tell me her address.

จงบอกตำบลที่อยู่ของหล่อนแก่ผมซิ

Complex : He remarked how beautiful she was.

เขาอุทานว่า หล่อนช่างสวยจริงๆ

Simple = He remarked on her beauty.

เขาอุทานในความสวยของหล่อน

Complex : She wants to know what my name is.

หล่อนต้องการรู้ว่าผมชื่ออะไร

Simple = She wants to know my name.

หล่อนต้องการรู้ชื่อของผม