เรียน ภาษาอังกฤษ เรื่อง Transformation of Sentences ตอนที่ 5

การเปลี่ยน Compound Sentence เป็น Complex Sentence

ถาม : เราจะเปลี่ยน Compound Sentence เป็น Complex Sentence ได้อย่างไร จงบอกมาพร้อมกับยกตัวอย่างให้ดูด้วย?
ตอบ : Compound Sentence แปลว่า “อเนกัตถะประโยค” หมายถึง “ประโยคใหญ่ที่ประกอบขึ้นมาจากประโยคเล็ก (Clause) ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป ทั้งนี้โดยเชื่อมด้วย Co-ordinate Conjunction เสมอ” เช่น

Speak the truth, and you needn’t have any fear.

พูดความจริงไปเถอะ แล้วคุณจะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น

He is very poor, but he is always honest.

เขาจนมาก แต่เขาก็มีความซื่อสัตย์เสมอ

Walk quickly, or you will miss the train.

เดินเร็วๆซิ มิฉะนั้นแล้วคุณจะไปไม่ทันรถไฟน่ะ

She is wealthy, buth she is never happy.

หล่อนร่ำรวย, แต่เธอก็ไม่มีความสุข

ประโยคที่ยกมาให้ดูนี้เป็น Compound Sentence ทั้งนั้น ประโยคที่อยู่หลัง Co-ordinate Conjunction เป็น Clause ที่เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับใจความในประโยค จึงมีความสำคัญมากกว่า Clause ที่วางอยู่ข้างหน้า ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมกันว่า เมื่อเปลี่ยน Compound Sentence ไปเป็น Complex Sentence ให้ทำ Clause ที่อยู่หลัง Co-ordinate Conjunction เป็น Main Clause และทำ Clause ที่อยู่หน้า Co-ordinate Conjunction เป็น Subordinate Clause ทั้งนี้โดยอาศัย Subordinate Conjunction (อนุสันธาน คือ if, unless, though, because, that, since, provide that, till, until, although, etc.) มาเป็นคำเชื่อมหรือนำประโยคตลอดไป เช่น

Compound : Speak the truth, and you needn’t have any fear.

พูดความจริงไปเถอะ แล้วคุณจะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น

Complex = If you speak the truth, you needn’t have any fear.

ถ้าคุณพูดความจริง คุณไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรอีกแล้ว

Compound : He is very poor, but he is always honest.

เขาจนมาก แต่เขาก็มีความซื่อสัตย์เสมอ

Complex = He is always honest, though he is very poor.

เขามีความซื่อสัตย์เสมอ แม้ว่าเขาจะยากจนมาก

Compound : Walk quickly, or you will miss the train.

เดินเร็วๆ เขาซิ มิฉะนั้นแล้วคุณจะไม่ทันรถไฟน่ะ

Complex = Unless you walk quickly, you will miss the train.

ถ้าคุณไม่เดินเร็ว คุณจะไม่ทันรถไฟ

Compound : She is wealthy, but she is never happy.

หล่อนร่ำรวย แต่เธอก็หามีความสุขไม่

Complex = Though she is wealthy, she is never happy.

แม้ว่าหล่อนจะร่ำรวย หล่อนก็ได้มีความสุขสบายไม่

Compound : He is very lazy, so he always fails.

เขาขี้เกียจมาก ดังนั้นเขาจึงล้มเหลวเสมอ

Complex = He always fails because he is very lazy.

เขาล้มเหลวเสมอ เพราะเขาขี้เกียจมาก

อนึ่ง ในทำนองเดียวกันนี้เราก็อาจเปลี่ยนประโย Complex Sentence เป็น Compound Sentence ได้ด้วยโดยเปลี่ยน Subordinate Clause เป็น Clause วางอยู่ข้างหลัง ทั้งนี้เพราะถือว่า Main Clause มีความสำคัญกว่า Subordinate Clause นั้นเอง และพร้อมกันนี้ก็หา Co-ordinate Conjunction ที่เหมาะสมมาเชื่อมด้วย เช่น

Complex = Though he is a strong man, he never works hard.

แม้ว่าเขาจะเป็นคนแข็งแรง เขาก็ไม่เคยทำงานหนัก

Compound : He is a strong man, but he never works hard.

เขาเป็นคนแข็งแรง แต่เขาก็ไม่เคยทำงานหนัก

Complex = I have found the pen that I lost.

ผมได้พบปากกาที่ทำหายคืนมาได้แล้ว

Compound : I lost a pen, but I have found it.

ผมทำปากกาหาย แต่ผมก็ได้พบแล้ว

Complex = if you don’t help her, I must do so.

ถ้าคุณไม่ช่วยเหลือเธอ (ดูท่า) ผมจะต้องช่วยเสียแล้ว

Compound : Either you or I must help her.

ไม่เป็นคุณก็ต้องผมจะต้องช่วยเหลือหล่อน

Complex = Unless you start now, you will not finish it by sunset.

ถ้าคุณไม่เริ่มเดี๋ยวนี้เสีย คุณจะทำไม่สำเร็จทันตะวันตกดิน

Compound : Start now, or you will not finish it by sunset.

จงเริ่มเดี๋ยวนี้เสีย มิฉะนั้นแล้วคุณจะทำไม่สำเร็จทันตะวันตกดินน่ะ