Search by tag: %e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%94-%e0%b8%ad

Autonomy

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Autonomy 1) อิสระจาการถูกควบคุมโดยพลการ 2) การมีอิสระในการทำงาน และความสัมพันธ์ตามขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

Continue reading

Authority

Written on January 28, 2014 in Uncategorized

Authority 1) อำนาจตามกฎหมายซึ่งผูกติดอยู่กับฐานะตำแหน่งลำดับชั้น 2) การให้สิทธิอำนาจโดยองค์กรและการยอมรับโดยพนักงาน ให้ผู้หนึ่งผ...

Continue reading
© Copyright 2020