เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronunciation ตอนที่ 1

ถาม : Pronunciation คืออะไร มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง

ตอบ : Pronunciation หมายถึง “การออกเสียงคำอ่านหนัก-เบา”

ในภาษาอังกฤษนั้นการออกเสียงคำศัพท์ หรือคำอ่านถือเป็นเรื่องสำคัญมากอย่าได้คิดว่ารู้แต่หลักไวยากรณ์ (grammar) ความหมาย (meaning) และวิธีใช้ (usage) ก็ถือว่า “สำเร็จกิจขั้นสูงสุดทางการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว” อะไรทำนองนี้หาได้ไม่ ยัง……..เรายังต้องมาศึกษาถึงกลไกการออกเสียงคำอ่านเสียก่อนว่า คำนั้น ชนิดนั้น กลุ่มนั้น เมื่อนำมาอ่านหรือพูดจะออกเสียงอย่างไร หนักเบา ตรงไหน สิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศึกษาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรู้ควบกันไปด้วย

หากจะนำหลักการออกเสียงหนักเบามากล่าวอย่างบริบูรณ์จริงๆ แล้ว คงต้องทำเป็นตำราเล่มขนาดมหึมา เลยทีเดียว ดังนั้น บทเรียนเกี่ยวกับการออกเสียง จะขอกล่าวถึงเฉพาะ “หลักทั่วไป” ของการออกเสียงเพื่อเป็นรากฐานเบื้องต้นให้กับผู้ศึกษาเท่านั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1.) คำที่มี 2 พยางค์ โดยทั่วไปให้เข้าใจไว้ก่อนว่า ต้องออกเสียงหนัก (stress) ที่พยางค์แรก เช่น

Table
เทโบล
Window
วิ้นโด
Money
มันนี
Father
ฟาเธอะ
Brother
บรัดเธอะ
Country
คันทริ
Pencil
เพ็นซิล
Student
สติวเดนท์
Etc.
Etc.

ข้อยกเว้น :
(a) คำ 2 พยางค์ต่อไปนี้ ให้ออกเสียงหนัก (stress) ที่พยางค์หลัง ได้แก่
Hotel
โฮเทล
Canal
เค่อะแน่ล
Police
เฟอะลี้ซ
Cadet
เค่อะเดท
Arcade
อาเคด
Encase
เอ็นเคส
Etc.
Etc.


  (b) คำ 2 พยางค์ ซึ่งนำหน้าด้วย prefix (หรือคล้าย prefix) ให้ออกเสียงหนักที่พยางค์หลัง ได้แก

Admit
เอิดมิท
อนุญาต
Deny
ดินาย
ปฏิเสธ
Prepare
พริแพร์
เตรียม
Arrive
เออะไร้ฟว์
มาถึง
Unwise
อันวายซ์
ไม่ฉลาด
Expense
เอกซเพ้นซ์
แพง
Belong
บิลอง
เป็นของ
Success
ซัคเซ้ส
ความสำเร็จ

2) คำ 3 พยางค์โดยทั่วไปให้เข้าใจไว้ก่อนว่า ออกเสียงหนักที่พยางค์แรกเสมอ ได้แก่


Property
พร้อพเพอะที
สมบัติ
Illustrate
อิลลัสสเตรท
แสดงด้วยภาพ
Fertilize
เฟอทิไลซ์
ทำให้อุดมสมบูรณ์
Healthiness
เฮ็ลธิเนสส์
มีสุขภาพดี
Advertise
แอดเวอะท่ายส์
โฆษณา
Handkerchief
แฮ้งเคอะชีฟ
ผ้าเช็ดหน้า
Saxophone
แซ็คโซโฟน
เครื่องดนตรี
(ชนิดหนึ่ง)
Murderer
เมอเดอะเรอะ
ฆาตรกร
 ข้อยกเว้น : ถ้าเป็นคำ 3 พยางค์ต่อไปนี้ให้ออกเสียงหนักที่พยางค์ที่ 2 คือ

(a) คำต่อไปนี้ออกเสียนงหนัก (stress) พยางค์ที่ 2 ได้แก่ :


Committee
คอมมิทที
คณะกรรมการ
Abandon
เออะแบ๊นเดิ้น
ยกเลิก,ยอมแพ้
Already
ออลเร็ดดี้
เรียบร้อยแล้ว
Examine
เอกแซมไมน์
ตรวจ
Convenient
คันวีเนียนท์
สะดวก
Convention
คอนเว็นชั่น
อนุสัญญา
Promotion
โพรโมชั่น
การส่งเสริม
Etc.
(b) คำ 3 พยางค์ต่อไปนี้ ซึ่งพยางค์แรกเป็นคำ prefix ไม่ออกเสียงหนัก คงออกเสียงหนักของพยางค์ต่อไป ได้แก่

Contribute
คอนทริ๊บบิวท
ให้,
ช่วยเหลือ
Accomplish
แอ๊คคอมพลีช
ทำให้สำเร็จ
Envelop
เอ็นเว้ลเลิฟ
ปิดล
ห่อ
Attribute
แอ๊ททริบบิวท
คุณสมบัติ,ผู้อยู่ในอุปการะ
Develop
ดิเว้ลเลิฟ
ทำให้เจริญ
Inhuman
อินฮิวมัน
ทารุณ
Grammarian
แกรมม่าเรียน
นักไวยากรณ์
Etc.
3) คำ 4 พยางค์ต่อไปนี้ออกเสียนงหนักพยางค์ที่ 2 นับจากข้างหน้า (ตามกฎข้อที่ 3 นี้ มีคำศัพท์เป็นจำนวนมากหลายพันคำ ไม่สามารถนำมาอธิบายไว้ได้หมด แต่จะยกตัวอย่างพอเป็นแนวทางเท่านั้น
Philosophy
ฟิล้อสเซ่อะฟิ
ปรัชญา
Democracy
ดิม้อคเครอซี
ประชาธิปไตย
Photographer
เฟอท้อกเกรอะเฟอะ
ช่างภาพ
Credulity
คริดิวลิทิ
ความหูเบา,
เชื่อง่าย
Corruptible
คอรัพทิบึล
ทำให้เลวลงได้
Unquestionable
อันเคว็สชันนะบึล
ไม่ต้องสงสัย
Unmannerly
อันแมนเนอลี
กิริยาเลว
Speedometer
สปิด้อมมิเทอะ
เครื่องวัดความเร็ว

4) คำตั้งแต่ 4 พยางค์ต่อไปนี้ บางคำก็ออกเสียงหนัก (stress) ที่พยางค์ที่ 1 บางคำ ก็พยางค์ที่ 2 และบางคำก็ที่ 3 หรือที่ 4 ซึ่งอันนี้นักศึกษาต้องสังเกตและจดจำเอาไว้ ได้แก่

Orientation
โอเรียนเทชั่น
การทำตนให้เป็นชาวตะวันตก
Organization
ออกะไนเซชัน
การจัดองค์การ
Defensible
ดิเฟ็นซิบึล
ซึ่งอาจป้องกันได้
Deformation
ดิฟอเมชัน
การทำให้เสียรูป
Popularize
พ็อพพิลแลไรซ
ทำให้เป็นที่รักของคนทั่วไป
Gratification
แกรททิฟิเคชัน
การทำให้พอใจ
Excellency
เอ็คซึลึนซิ
ตำแหน่งมีเกียรติสูง
Comparative
คัมแพระทีพว
ที่เปรียบเทียบขั้นกว่า
Suffocation
ซัฟโฟเคชัน
การหายใจไม่ออก
Etc.

หมายเหตุ : การออกเสียงหนัก-เบาตามกฎข้อที่ 4 นี้ ควรดูจาก dictionary เป็นดีที่สุด

5) คำ 2 พยางค์หรือ 3 พยางค์ต่อไปนี้ เมื่อออกเสียงหนักที่พยางค์แรกจะเป็นนาม (noun) ออกเสียนงหนักที่พยางค์สุดท้ายจะเป็นกริยา (verb) ได้แก่คำ

Noun
Verb
Present
แนะนำ,มอบให้
Present
Detail
รายละเอียด
Detail
Import
สินค้าขาเข้า
Import
Export
สินค้าขาออก
Export
Permit
อนุญาต
Permit
Object
คัดค้าน
Object
Progress
ก้าวหน้า
Progress
Contest
แข่งขัน
Contest
Record
บันทึก
Record
Contract
สัญญา
Contract
Subject
สิ่งของ
Subject
Produce
ผลิต
Produce
Survey
สำรวจ
Survey
Pronounce
ออกเสียง
Pronounce
Protest
คัดค้าน
Protest
Contrast
ขัดกัน
Contrast
Discount
ส่วนลด
Discount
Extract
วิเคราะห์
Extract
Reprint
พิมพ์ซ้ำ
Reprint

ข้อยกเว้น : คำ 2 พยางค์ต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็น noun หรือ verb ออกเสียนงหนักเหมือนกัน ได้แก่
Contract
ติดต่อ
Report
รายงาน
Dispute
ทะเลาะขัดแย้ง
Process
ดำเนินงาน
Interview
สัมภาษณ์
Purchase
ซื้อ