เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 1

ถาม Pronoun แปลว่าอะไร มีไว้สำหรับทำอะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง จงอธิบายให้ละเอียด

ตอบ Pronoun แปลว่า “สรรพนาม” มีไว้สำหรับ “ใช้แทนชื่อจริงของคน, สัตว์, สิ่งของ, และสถานที่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เอ่ยชื่อจริงนั้นซ้ำๆ ซากๆ ซึ่งเป็นการฟังไม่เพราะหู” ในภาษาอังกฤษ แบ่ง Pronouns ออกเป็น 8 ชนิด คือ

1. Personal Pronoun บุรุษสรรพนาม

2. Possessive Pronoun สามีสรรพนาม

3. Definite Pronoun นิยมสรรพนาม

4. Indefinite Pronoun อนิยมสรรพนาม

5. Interrogative Pronoun ปฤจฉาสรรพนาม

6. Relative Pronoun ประพันธ์สรรพนาม

7. Reflexive Pronoun สรรพนามสะท้อน

8. Distributive Pronoun วิภาคสรรพนาม

1.1 Personal Pronoun แปลว่า “บุรุษสรรพนาม” มีไว้สำหรับใช้แทนชื่อจริงของผู้พูด, แทนชื่อจริงของผู้ฟัง, และแทนชื่อจริงของบุคคลหรือสัตว์, สิ่งของ, ที่เราเอ่ยถึง บุรุษสรรพนาม แบ่งออกเป็น 2 พจน์ และ 3 บุรุษ ได้ดังนี้

เอกพจน์
พหูพจน์
บุรุษที่ 1 : I (ฉัน, ผม)
– ใช้แทนชื่อผู้พูดคนเดียว
บุรุษที่ 2 : You (คุณ, ท่าน)
–        
ใช้แทนชื่อผู้ที่เราพูดด้วยคนเดียว
บุรุษที่ 3 : He (เขา)
–        
ใช้แทนชื่อผู้ชายคนเดียวที่เราพูดถึง
: She (หล่อน, เธอ)
–        
ใช้แทนชื่อผู้หญิงคนเดียวที่เราพูดถึง
: It (มัน)
–        
ใช้แทนชื่อสัตว์, สิ่งของ
และสถานที่ที่เราพูดถึงสิ่งเดียว, อันเดียว
We (พวกเรา, เรา)
–        
ใช้แทนชื่อผู้พูดหลายคน
You ( พวกคุณ, พวกท่าน)
–        
ใช้แทนชื่อผู้ที่เราพูดด้วยหลายคน
They (พวกมัน, พวกเขา)
–        
ใช้แทนชื่อผู้ที่เราพูดถึงหลายคน
หลายสิ่งและหลายสถานที่

นอกจากนี้แล้ว Personal Pronoun ยังแจกออกไปได้อีก 5 รูป ตามหน้าที่การใช้ทางไวยากรณ์ คือ

Nominative Case (ใช้เป็นประธาน)
Accusative Case (ใช้เป็นกรรม)
Possessive Adjective (คุณศัพท์เจ้าของ)
Possessive Pronoun (สรรพนามเจ้าของ)
Reflexive (เน้น, ย้ำ)
I
Me
My
Mine
Myself
We
Us
Our
Ours
Ourselves
You
You
Your
Yours
Yourself,-ves
He
Him
His
His
Himself
She
Her
Her
Hers
Herself
It
It
Its
Its
Itself
They
Them
Their
Theirs
themselves

หน้าที่ของ Personal Pronoun

ถาม : Personal Pronoun รูปที่ 1 ใช้ทำหน้าที่ (Function) เป็นอะไรได้บ้าง จงบอกมาพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ?

ตอบ : Personal Pronoun รูปที่ 1 ได้แก่ I, We, You, He, She, It, และ They ใช้ทำหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. ใช้ทำหน้าที่เป็นประธาน (Nominative Case) ของกริยาในประโยค เช่น

I know everything from him.

ผมรู้ทุกสิ่งจากเขา

You can speak English better than French.

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าฝรั่งเศส

He is ready to start now.

เขาพร้อมที่จะเริ่มได้เดี๋ยวนี้แล้ว

They like to play football after class.

พวกเขาชอบเล่นฟุตบอลหลังจากเลิกเรียน

(I, You, He, และ They ทำหน้าที่เป็น Nominative Case ในประโยค)

2. ใช้ทำหน้าที่เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา (Subjective Complement) ซึ่งส่วนมากจะวางตามหลัง Verb to be เสมอ เช่น

If I were he, I wouldn’t go there exactly.

ถ้าผมเป็นเขา ผมจะไม่ไปที่นั่นอย่างเด็ดขาด

It is I who can speak English here.

ผมเองเป็นผู้พูดภาษาอังกฤษได้ที่นี่