การวางตำแหน่ง Preposition ใน Adjective Clause

Preposition ในประโยค Adjective Clause ถ้าเป็นภาษาพูด (Spoken) หรือภาษาธรรมดา (Informal) นิยมวางไว้ท้ายประโยคของมัน แต่ถ้าใช้ตามแบบแผนของหลักภาษา (Formal) แล้ว จะวางได้ต้นประโยค เช่น

Informal : The bicycle which you are looking for has been stolen.

Formal : The bicycle for which you are looking has been stolen.

รถจักรยานซึ่งคุณกำลังมองหาอยู่นั้นได้ถูกขโมยไปแล้ว

Informal : The man whom I borrowed a book from has left here.

Formal : The man from whom I borrowed a book has left here.

ชายคนที่ผมยืมหนังสือมาจากเขานั้นได้ออกจากที่นี่ไปแล้ว