เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Ordinary Verb

Ordinary Verb แปลว่า “กริยาสามัญ หรือ กริยาธรรมดา”

Ordinary Verb มีกฎกติกาการใช้อยู่ว่า เมื่อประธาน (Subject) ของมันเป็นเอกพจน์ บุรุษที่ 3 หรือ นามเอกพจน์ทั่วๆไปก็ดี กริยาสามัญตัวนั้นจะต้องเติม s ทันที ในประโยคที่เป็นปัจจุบันกาลธรรมดา (Present Simple Tense เช่น

He speaks English every day. เขาพูดอังกฤษทุกวัน

She goes to school by bus. เธอไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง

(Speaks และ Goes เป็นกริยาสามัญ (Ordinary Verb) เมื่อประธานคือ He, She เป็นเอกพจน์ จึงต้องเติม s ใน Present Simple Tense)

ถ้า Ordinary Verb เมื่อจะทำเป็นประโยคปฏิเสธ (Negation) หรือประโยคคำถาม (Interrogation) จะนำเอา Ordinary Verb ขึ้นไปไว้ต้นประโยคเหมือน Auxiliary Verb (กริยาช่วย) ไม่ได้ แต่ให้ใช้ Verb to do เข้ามาช่วย โดยวางไว้ต้นประโยคแทน

และ Ordinary Verb เมื่อมี Verb to do มาช่วยแล้วไม่ต้องเติม s

ในทางกลับกันเมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ ก็ให้เอา Verb to do + not มาวางไว้หน้า Ordinary Verb ตัวนั้น ลองดูประโยคตัวอย่างด้านล่างนี้จ๊ะ

บอกเล่า : He goes to school every day. เขาไปโรงเรียนทุกวัน

คำถาม : Does he go to school every day? เขาไปโรงเรียนทุกวันหรือ ?

ปฏิเสธ : He does not go to school every day. เขาไม่ไปโรงเรียนทุกวัน

อย่างนี้เป็นต้น