อ่านว่า เฮท อีช อาเดอะ ไลค พอยซึนท
แปลว่า เกลียดเข้ากระดูกดำ