noun คือ, คํา noun, ชนิดของคำ, คำ noun
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่ของนาม (Function of Noun)

เราได้ทราบกันมาแล้วว่า นามหรือ Noun ในภาษาอังกฤษมอยู่ด้วยกัน 8 ชนิด และก็ยังมีการแบ่ง Noun ออกเป็น 2 อย่างอีก นั้นก็คือ นับได้ และ นับไม่ได้

นั่นมิได้หมายความว่าเรา รู้เรื่องของ นาม (Noun) หมดทุกอย่างแล้วน่ะ ยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ Noun อีก นั่นคือ เรียนรู้หน้าที่ (Function) หรือ วิธีการใช้ นามอีก จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้

ดังนั้น เรามาเรียนรู้ถึงหน้าที่ของนามเสียก่อนว่า เมื่อนำไปพูดหรือเขียนแล้ว นามนั้นจะทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้างในประโยค

ซึ่งรายละเอียดของหน้าที่ของ Noun นั้นมีอยู่หลายข้ออยู่เหมือนกัน เราจะต้องอดทนเรียนรู้ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจำสำเร็จ

ถาม : Noun ในภาษาอังกฤษทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้าง จงบอกมาพร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วย

ตอบ : Noun ในภาษาอังกฤษเมื่อนำมาเขียนหรือพูด ทำหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. ทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาในประโยคได้ (Subject of a Verb) เช่น

Somsak is a student of the English language.

สมศักดิ์เป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษ

Mary loves her parents very much

แมรี่รักพ่อแม่ของเธอมากๆ

This boy likes to have dinner at six in the evening.

เด็กคนนี้ชอบทานอาหารค่ำเวลา 6 โมงเย็น

(Somsak, mary และ boy เป็นนามมาทำหน้าที่เป็นประธานของกริยา is, loves และ likes ในประโยค)

ข้อสังเกต : การใช้นามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน จะวางไว้หน้ากริยาเสมอ

2. ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา (Object of a Verb) ในประโยคได้ เช่น

Jack loves Jane. แจ็ครักเจน

We respect the teacher. เรานับถือคุณครู

I ate mongoes. ฉันทานมะม่วง

(Jane, teacher และ Mangoes เป็นนามมาทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา loves, respect และ ate ในประโยค)

ข้อสังเกต : นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา จะวางไว้หลังกริยาเสมอ

3. ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุรพบท (Object of a preposition) ในประโยคได้ เช่น

We think of the teacher when we leave school.

เราคิดถึงคุณครูเมื่อเราออกจากโรงเรียน (เรียนจบแล้ว)

He speaks to his girl-friend every day.

เขาพูดถึงคนรักของเขาทุกวัน

John has waited for Anne long time.

จอห์นได้รอคอยแอนนานานแล้ว

(teacher, girl-friend และ Anne เป็นนามมาทำหน้าที่เป็นกรรมของบุรพบท of, to, และ for ตามลำดับ)

ข้อสังเกต : นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุรพบทใด ให้เรียงไว้หลังบุรพบทตัวนั้น

4. ทำหน้าที่เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยาเพื่อขยายให้ประธานได้ความชัดเจนขึ้น (Subjective Complement) โดยส่วนมากนามที่นำมาใช้ตามข้อ 4 นี้ มักจะเรียกตามหลัง Verb to be, become, เช่น

Siri is a student. Amnat becomes a doctor.

ศิริเป็นนักศึกษา อำนาจเป็นนายแพทย์

She was a nurse two years ago.

หล่อนเป็นนางพยาบาลเมื่อ 2 ปีก่อน

(Student, doctor, และ Nurse เป็นนาม นำมาใช้ทำหน้าที่เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา is, becomes, และ was ในประโยค)

5. ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายกรรม เพื่อให้กรรมตัวนั้นมีเนื้อความกระจ่างขึ้น (Objective Complement) หรือ อีกนัยหนึ่งจะเรียกว่า ทำหน้าที่เป็นทั้งกรรม (Object) และส่วนสมบูรณ์ (Complement) พร้อมกันทีเดียวก็ได้ เช่น

We elected Mr. sombat leader.

เราเลือกนายสมบัติเป็นหัวหน้า (หรือผู้นำ)

His parents named him Henry.

บิดามารดาของเขาตั้งชื่อเขาว่าเฮนรี่

Everyone called him a coward.

ทุกๆ คนเรียกเขาว่าคนขี้ขลาด

(Leader, Henry, และ Coward เป็นคำนาม แต่ในประโยคทั้ง 3 นี้นำมาใช้ทำหน้าที่เป็นตัวขยายกรรม (Object) ที่อยู่ข้างหน้ามันคือ Sombat, him, และ him)

ข้อสังเกต : นามที่ไปทำหน้าที่ขยายกรรมใด ให้เรียงไว้หลังกรรมนั้นทุกครั้งไป

6. ทำหน้าที่เป็นนามซ้อนนามที่อยู่ข้างหน้า (in apposition) ได้ และ ระหว่างนามข้างหน้ากับนามที่ไปซ้อนตามหลังจะต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) คั่นเอาไว้ทุกครั้ง และการไปซ้อนนั้นแยกออกเป็น 2 กรณีคือ

ก. ซ้อนในส่วนที่เป็นประธานของประโยค (noun in subjective apposition) ให้วางไว้หลังประธานตัวนั้น เช่น

Reagan, the president of the U.S.A., visited Thailand.

รีแกนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้มาเยือนประเทศไทย

Smai, my friend, can’t go to school as usual.

สมัยเพื่อนของฉันไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ตามปกติ

Our country, Thailand, is the land of peace.

ประเทศของเราคือประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุข

(president, friend, และ Thailand เป็นคำนามทั้งนั้น แต่ในที่นี้ทำหน้าที่ซ้อนนามที่อยู่ข้างหน้าคือ Reagan, Smai และ Country)

ข. ซ้อนในส่วนที่เป็นกรรมของกริยาในประโยค (Noun in Objective apposition) ให้วางไว้หลังกรรมตัวนั้น เช่น

We admire our teacher, Mr. Jackson.

เรายกย่องครูของเรา มร. แจ็คสัน

Now I am reading Advance English Grammar, my book.

เดี๋ยวนี้ฉันกำลังอ่าน Advance English Grammar หนังสือของฉัน

Do you want to see Samran, the writer of this book?

ท่านต้องการพบสำราญผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้ไหม?

(Mr.Jackson, book, และ Writer ทั้ง 3 คำเป็นคำนาม แต่ในที่นี้นำมาใช้ทำหน้าที่เป็นนามซ้อนตัวกรรมที่อยู่ข้างหน้า ได้แก่ teacher, Advance English Grammar, และ Samran)

7. ทำหน้าที่เป็นนามเรียกขาน (An address) ในประโยคได้ (ตำราบางเล่มเรียกว่าเป็นนาม เรียกชื่อ (Vocative) ก็มี) เช่น

Robert, please close the door.

โรเบิร์ต กรุณาเปิดประตูหน่อยครับ

You are right, Jimy.

คุณถูกแล้วะจิมมี่

Teacher, explain it slowly.

ครูครับ อธิบายช้าๆ หน่อย

Is it true, Jim, that he will come tomorrow?

จริงหรือจิมที่เขาจะมาวันพรุ่งนี้?

(Robert, Jimy, Teacher, และ Jim ทั้งหมดเป็นนาม แต่ในประโยคเหล่านี้ นำมาใช้ทำหน้าที่เป็นนามเรียกขาน)

ข้อสังเกต : นามที่ทำหน้าที่เป็นนามเรียกขาน จะวางไว้ตรงไหนของประโยคก็ได้ ต้น กลาง ท้าย และให้สังเกตการณ์ใช้เครื่องหมาย Comma (,) กับนามที่ทำหน้าที่เรียกขานไว้ให้แม่นยำด้วยสำหรับการวางแต่ละอย่าง

8. ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Case) ของนามทั่วไปได้ ทั้งนี้โดยอาศัยเครื่องหมาย Apostrophe’s ทุกครั้ง เพื่อเชื่อมความเป็นเจ้าของ เช่น

The teacher’s table is standing in front of the class.
โต๊ะของคุณครูตั้งอยู่หน้าชั้น

This is the lady’s handbag which is very dear.

นี้คือกระเป๋าถือของสุภาพสตรีซึ่งมีราคาแพงมาก

Do you know my principal’s house?
คุณรู้จักบ้านอาจารย์ใหญ่ของผมไหม?

(teacher’s, lady’s, และ Principal’s เป็นนาม แต่ในประโยคทั้ง 3 นี้ นำมาใช้ทำหน้าที่เป็นนามแสดงความเป็นเจ้าของ ของอะไร? ก็ของนามที่ตามหลังนั่นแหละครับ)

ข้อสังเกต : นามที่ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของนามใด ให้วางไว้หน้านามตัวนั้นทุกครั้งไป

9. ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ (Adjectival Noun) ประกอบนามด้วยกันได้ โดยให้วางไว้หน้านามนั้น เช่น

The football match for today is every interesting.

การแข่งขันฟุตบอลสำหรับวันนี้น่าสนใจมาก

Sompong is waiting for you at the bus stop.
สมพงษ์กำลังรอคุณอยู่ที่หยุดรถประจำทาง

There is my relative living in New York City.
มีญาติของฉันคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองนิวยอร์ค

(Football, bus, และ New York เป็นคำนาม แต่ในประโยคทั้ง 3 นี้ ทำหน้าที่ขยายนามหรือเป็นคุณศัพท์ของนาม Match (การแข่งขัน) stop (ที่หยุด, ที่จอด) และ City (เมือง) ที่ตามหลัง)

ข้อสังเกต : นามที่ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ประกอบนามกับนามใด ให้เรียงไว้หน้านามนั้น

10. ทำหน้าที่เป็นกรรมซึ่งมีลักษณะและความหมายเดียวกันกับกริยาที่อยู่ข้างหน้า (Cognate Object) เช่น

Dr. Boonsanong died an accident death.

ดร. บุญสนองตายเพราะอุบัติเหตุ

Mali dreamt a good dream last night.

เมื่อคืนนี้มะลิฝันดี

She smiled a sweet smile.

หล่อนยิ้มหวาน

These boys laughed a merry laugh.

เด็กเหล่านี้หัวเราะอย่างมีความสุข

They ran a lively race.

พวกเขาวิ่งแข่งกันอย่างสนุกสนาน

Mary slept the sleep of the just.

(คำว่า death, dream, smile, laugh, race, และ sleep ในประโยคเหล่านี้เป็นนาม คือ อาการนาม (Abstract Noun) แต่นำมาใช้ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาที่มีลักษณะและความหมายเดียวกัน)

11. ทำหน้าที่เป็นประธานอิสระของกลุ่มคำที่เป็นส่วนของกริยาวิลี (Absolute Subject of Participial phrase) แล้วไปทำหน้าที่ขยาย Subject ในประโยค Main Clause อีกทีหนึ่ง เช่น

Dinner being over, we all sat and talked.

เมื่อ (ทาน) อาหารมื้อเย็นเสร็จแล้ว พรกเราทุกคนก็นั่งคุยกัน

(Dinner เป็นประธานอิสระของกลุ่มคำ being over และ Dinner being over ไปขยาย we ในประโยค Main Clause)

Uthai having been elected the chairman of the parliament, I am sure the meeting will have outstanding results.

เมื่อคุณอุทัยได้รับเลือกให้เป็นประธานรัฐสภา ผมก็แน่ใจได้ว่า การประชุมจีผลเป็นที่น่าพอใจ (ดีเด่นขึ้น)

(Uthai เป็นคำนาม นำมาใช้เป็นประธานอิสระ (Absolute Subject) ของกลุ่มคำ Participle Phrase)

The sun having set, the farmers walked home.

เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ชาวนาทั้งหลายก็กลับบ้าน

(sun เป็นคำนามนำมาใช้เป็นประธานอิสระ ของกลุ่มคำ Participle Phrase)

เกือบลืมไปเลยครับ ลืมอะไรนะหรือ ก็ลืมบอกว่าตัวประธานของประโยค Main Clause กับประธานอิสระ (Absolute Subject) ของกลุ่มคำ Participle Phrase นั้นต้องเป็นคนละคนกัน และคำที่จะมาเป็นประธานอิสระนั้นเป็นสรรพนาม (Pronoun) ก็ได้ ไม่จำเป็ฯต้องเป็นแต่นามอย่างเดียว เช่น

He having finished his work, we left the office together.

เมื่อเขาทำงานเสร็จแล้ว เราก็ออกจากสำนักงานไปด้วยกัน เป็นต้น

คำค้นหาสำหรับบทความนี้ :noun คือ, คํา noun, ชนิดของคำ, เรียนภาษาอังกฤษ, ศัพท์ภาษาอังกฤษ,
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์, สอนภาษาอังกฤษออนไลน์, บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์, ติวภาษาอังกฤษออนไลน์, แชทภาษาอังกฤษออนไลน์, เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง, บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองออนไลน์, สอบภาษาอังกฤษออนไลน์, อ่านภาษาอังกฤษออนไลน์, การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์, เรียนภาษาออนไลน์, ภาษาอังกฤษออนไลน์, ออนไลน์ภาษาอังกฤษ