อ่านว่า ไฟน เฟทเดอะส เมค ไฟน เบิดส
แปลว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง