อ่านว่า เอฟวรี ทับ มัสท สแทนด ออน อิทส โอน บอทเทิม
แปลว่า ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน