เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct Speech เป็น Indirect Questions

ถาม : ถ้าข้อความในประโยค Direct Speech นั้นเป็นคำถาม หากเปลี่ยนเป็น Indirect Question จะทำได้อย่างไร? จงบอกมา?

ตอบ : ก่อนอื่นนักศึกษาต้องทราบก่อนว่า Indirect Question คืออะไร? Indirect Question คือ “ข้อความซึ่งนำเอาคำถามของผู้อื่นมาเล่าให้คู่สนทนาฟัง โดยดัดแปลเป็นคำพูดของผู้เล่าเสียใหม่” เรียกข้อความนั้นว่า Indirect Question แปลว่า “คำถามโดยอ้อมหรือคำถามถูกดัดแปลง”

เช่น

คำถามจริง (Direct Question) : “Who is she?” หล่อนเป็นใคร

คำถามโดยอ้อม (Indirect Question) : He asked me who she was. เขาถามผมว่าหล่อนเป็นใคร

ข้อสังเกต : จะเห็นได้ว่าลักษณะของประโยค Indirect Question ก็คือ

1. ไม่อยู่ในเครื่องหมายคำพูด

2. ไม่มีเครื่องหมายคำถาม เมื่อจบประโยค

3. เรียงคำอย่างประโยคบอกเล่า (Who she was ไม่ใช่ Who was she)

หลักสำหรับการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Question

(1) เปลี่ยนกริยานำ (introducing Verb) ดังนี้
Say เป็น ask หรือ inquire

Said เป็น asked หรือ inquired

said to + บุคคล เป็น asked + บุคคล หรือ Inquired of + บุคคล

(2) ถ้าประโยคคำถามใน Direct Speech นั้น ขึ้นต้นคำถามด้วย Verb to do, Verb to have, Verb to be และ กริยาช่วยจำพวก will, shall, can, may, must, etc. ให้ใช้ if หรือ whether เป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคนำ (Main Clause) กับประโยคตาม (Subordinate Clause) ใน Indirect Speech หรือ Indirect Question ส่วน Verb to do (ถ้ามี) ให้ตัดทิ้งเสีย สำหรบ Verb to be, to have, และกริยาช่วยตัวอื่นๆ ให้เอาไปวางไว้หลังตัวประธานในประโยคตาม

(3) หรือถ้าประโยคคำถามใน Direct Speech นั้นขึ้นต้นประโยคด้วยคำ Question Word คือ What, Where, When, Why, Who, Which etc. ไม่ต้องใส่ if หรือ Whether เข้ามา (เพราะ Question Word ทำหน้าที่แทนไปในตัวแล้ว)

(4) การเปลี่ยน Tense และคำอื่นๆ ยังคงใช้หลักเดิม

(5) ข้อความ Indirect Question ต้องเรียงคำอย่างประโยคบอกเล่า

ตัวอย่างเช่น

ขึ้นต้นประโยคด้วย Verb to be :

Direct : He said to me, “Are you leaving for London today?”

เขาพูดกับผมว่า “คุณจะไปลอนดอนวันนี้หรือ?”

Indirect : He asked me if I was leaving for London that day.
หรือ He inquired of me if I was leaving for London that day.
เขาถามผมว่าผมจะไปลอนดอนวันนั้นหรือไม่

ขึ้นต้นด้วย Verb to have :
Direct : He said to me, “Have you a friend in Paris?”

เขาพูดกับผมว่า, “คุณมีเพื่อนอยู่ที่ปารีสไหม?”

Indirect : He asked me whether I had a friend in Paris.

หรือ He inquired of me whether I had a friend in Paris or not.

(or not ใช้ควบกับ whether เท่านั้น)

เขาถามผมว่า ผมมีเพื่อนอยู่ที่ปารีสหรือไม่

ขึ้นต้นด้วย Verb to do :
Direct : He said to us, “Do you speak English ?”
เขาพูดกับเราว่า, “พวกคุณพูดภาษาอังกฤษหรือ ?”

Indirect : He asked us if we spoke English.

เขาถามพวกเราว่า พูดภาษาอังกฤษกันหรือไม่

ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยตัวอื่นๆ

Direct : Bill said to me, “ Will you study physics tomorrow?”

บิลพูดกับผมว่า, “คุณจะเรียนฟิสิกส์หรือพรุ่งนี้?”

Indirect : Bill asked me if (whether) I should study physics the next day (or not).

บิลถามผมว่า ผมจะเรียนฟิสิกซ์หรือไม่วันต่อไป

Direct : She said to him, “Can you spell “Australia”?”

หล่อนพูดกับเขาว่า, “คุณสามารถสะกดคำ Australia ได้ไหม?”

Indirect : She asked him if he could spell “Australia”.

หล่อนถามเขาว่า เขาสามารถสะกดคำ Australia ได้หรือไม่

หมายเหตุ : ถ้าผู้ถูกถามเป็นบุรุษที่ 3 ให้เปลี่ยน you เป็นบุรุษที่ 3 ตาม (ปกติ you ต้องเปลี่ยนเป็น I (me) บุรุษที่ 1)

ตัวอย่างขึ้นต้นด้วยคำ Question Word :
Direct : He said to me, “What are you doing now ?”

เขาพูดกับผมว่า, “คุณกำลังทำอะไรเดี๋ยวนี้”

Indirect : He asked me what I was doing at that time.

(อย่าใช้ : He asked me what was I doing at that time.)

เขาถามผมว่าผมกำลังทำอะไรเวลานั้น

Direct : I said to Johnson, “How long have you been here ?”

ผมพูดกับจอห์นสันว่า, “คุณมาอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้ว ?”

Indirect : I asked Johnson how long he had been there.

ผมถามจอห์นสันว่า เขาได้มาอยู่ที่นั่นนานเท่าไร

Direct : She said to me, “ How old are you ?”

หล่อนพูดกับผมว่า, “คุณอายุเท่าไร ?”

Indirect : She asked me how old I was.

หล่อนถามผมว่า ผมอายุเท่าไร

Direct : My uncle said to me, “Where did you live last year ?”

ลุงของผมพูดกับผมว่า, “คุณอยู่ที่ไหนปีที่ผ่านมา ?”

Indirect : My uncle inquired of me where I had lived the year before.

ลุงของผมได้ถามผมว่า เมื่อปีก่อนผมอยู่ที่ไหน

อนึ่ง เราอาจพบประโยค Indirect ในหนังสือทั่วไปว่าเมื่อมี Question Words เหล่านี้ขึ้นต้นประโยคแล้ว ทำไมจึงเรียงคำแบบประโยคธรรมดา ขอให้ทุกคนพิจารณาดูประโยค (Pattern) ข้างล่างนี้ประกอบความเข้าใจอีกซักครั้งครับ

ถูก : Can you tell me Where he is?

ผิด : Can you tell me where is he?

ถูก : Do you know why he has much money?

ผิด : Do you know why has he much money?

ถูก : I don’t remember what his name is?

ผิด : I don’t remember what is his name.?

ถก : I don’t know where he is working now.?

ผิด : I don’t know where is he working now.?

ถูก : Did you see where John went.?

ผิด : Did you see where did John go?