หลักการเปลี่ยนประโยค Direct เป็น Indirect Speech

ถาม :
เปลี่ยนประโยค Direct Speech เป็น Indirect Speech นั้นจะต้องเปลี่ยนคำอะไรบ้าง ช่วยอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆได้หรือไม่

ตอบ : การเปลี่ยนประโยค Direct Speech เป็น Indirect Speech นั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ 4 ตำแหน่งใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ

(1) เปลี่ยนแปลงคำกริยาของประโยคนำ (Reporting Verb)

(2) เปลี่ยนแปลงสรรพนามบุคคล (Personal Pronoun)

(3) เปลี่ยนแปลง Tense

(4) เปลี่ยนแปลงถ้อยคำที่แสดงความใกล้เป็นคำที่มีลักษณะห่างไกลออกไป (Nearness to distance)

คำเตือน : การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect นักศึกษาต้องคำนึงถึงหลัก 4 ข้อนี้อยู่ตลอดเวลา

1.1 การเปลี่ยนแปลงคำกริยาของประโยคนำ (Reporting Verb) มีดังต่อไปนี้


Direct
Indirect
Say
เป็น
Say that
Said
เป็น
Said that
Say to + บุคคล
เป็น
Tell+ บุคคล + that
Said to + บุคคล
เป็น
Told + บุคคล + that

2.2 เปลี่ยนแปลงสรรพนามบุคคล (Personal Pronoun) มีดังต่อไปนี้
Direct
Indirect
I
เป็น
He หรือ she
Me
เป็น
Him หรือ her
My
เป็น
His หรือ her
Mine
เป็น
His หรือ hers
Myself
เป็น
Himself หรือ herself
We
เป็น
They
Us
เป็น
Them
Our
เป็น
Their
Ours
เป็น
Theirs
Ourselves
เป็น
Themselves
You (ประธาน)
เป็น
I
You (กรรม)
เป็น
Me
Your
เป็น
My
Yours
เป็น
Mine
Yourself (-ves)
เป็น
Myself (ourselves)

3.3 เปลี่ยนแปลง Tense มีดังต่อไปนี้

Direct
Indirect
Present Simple
เป็น
Past Simple
Present Continuous
เป็น
Past Continuous
Present Perfect
เป็น
Past perfect
Past Simple
เป็น
Past Perfect
Will
เป็น
Would
Shall
เป็น
Should
Can
เป็น
Could
May
เป็น
Might
Must
เป็น
Had to

4.4 เปลี่ยนแปลงถ้อยคำที่แสดงความใกล้ (Nearness) เป็นถ้อยคำที่มีลักษณะห่างไกล (Distance) มีดังนี้

Direct
เป็น
Indirect
Today, tonight
เป็น
That day, that night
Yesterday
เป็น
The day before, the previous day
Last night
เป็น
The night before
Last week
เป็น
The week before
Last month
เป็น
The month before
Last year
เป็น
The year before
The day before yesterday
เป็น
Two days before
The day after
เป็น
Two days after, in two days’ time
Tomorrow
เป็น
The next day, the following day
Next week (month)
เป็น
The week (month) after
Next year
เป็น
The year after
Thus
เป็น
So
Now
เป็น
Then, at that time
Ago
เป็น
Before
Recently
เป็น
Shortly, before then
This, these
เป็น
That, those
Here
เป็น
There
Come
เป็น
go

ขอให้ดูประโยคตัวอย่างต่อไปนี้ประกอบความเข้าใจ เช่น

Present Simple เป็น Past Simple

Direct : He said, “I make this table here today.”

เขาพูดว่า, “ผมจะทำโต๊ะตัวนี้อยู่ที่นี่วันนี้”

Indirect : He said that he made that table there that day.

เขาพูดว่าเขาจะทำโต๊ะตัวนั้นอยู่นั่นวันนั้น

Present Continuous เป็น Past Continuous

Direct : Charoon said to me, “We are staying here now.”

จรูญพูดกับผมว่า, “พวกเรากำลังพักอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้”

Indirect : Charoon told me that they were staying there at that time

จรูญบอกผมว่าพวกเขากำลังพักอยู่ที่นั่นเวลานั้น

Present Perfect เป็น Past Perfect

Direct : She said, “I have finished my work”

หล่อนพูดว่า, “ดิฉันทำงานเสร็จแล้ว”

Indirect : She said that she had finished her work.

หล่อนพูดว่า หล่อนได้ทำงานเสร็จแล้ว

Past Simple เป็น Past Perfect

Direct: He said to me, “I sent a letter to my sister yesterday.”

เขาพูดกับผมว่า, “ผมได้ส่งจดหมายให้น้องสาวของผมแล้วเมื่อวานนี้”

Indirect: He told me that he had sent a letter to his sister the previous day.

เขาบอกผมว่า เขาได้ส่งจดหมายให้น้องสาวเขาแล้วเมื่อวันก่อน

Will เป็น Would

Direct : Sri said to me, “I will come here again next year.”

ศรีพูดกับผมว่า, “ดิฉันจะมาที่นี่อีกปีหน้า”

Indirect : Sri told me that she would so there again the year after.

ศรีบอกผมว่า หล่อนจะไปที่นั่นอีกปีต่อไป

Shall เป็น Should

Direct : He said, “This man shall do this for me”

เขาพูดว่า, “ชายคนนี้จะทำสิ่งนี้ให้ผม”.

Indirect : He said that man should go that for him.

เขาพูดว่า ชายคนนั้นจะทำสิ่งนั้นให้เขา

Can เป็น Could

Direct : He said, “I can go there alone.”

เขาพูดว่า, “ผมสามารถไปที่นั้นคนเดียวได้”

Indirect : He said that he could go there alone.

เขาพูดว่าเขาสามารถไปที่นั่นคนเดียวได้

May เป็น Might

Direct : She said, “My husband may come today.”

หล่อนพูดว่า, “สามีของดิฉันอาจจะมาวันนี้”

Indirect: She said that her husband might go that day.

หล่อนพูดว่า สามีของเธออาจจะไปวันนั้นก็ได้

Must เป็น had to

Direct: He said to his friend, “I must finish my work.

เขาพูดกับเพื่อนของเขาว่า, “ผมจะต้องทำงานของผมให้เสร็จ”

Indirect: He told this friend that he had to finish his work.

เขาบอกกับเพื่อนของเขาว่า เขาจะต้องทำงานให้เสร็จ