cat’s
cradle
 
n.
การเล่นของเด็กที่ใช้เชือกหรือด้ายพาดบนนิ้วของทั้งสองมือแล้วเปลี่ยนรูปร่างของเชือกเป็นรูปต่างๆ
cat’s cradle
Noun

  • cat’s cradle (a game
    played with string looped over the fingers)