ในบางกรณี ผู้แปลก็สามารถจะแปลงาน หรือเนื้อหาได้เล็กน้อย โดยสำคัญที่ว่า หากเปลี่ยนแปลงคำ หรือเนื้อหาแล้วนั้น จะต้องไม่กระทบกับเนื้อหาโดยรวม หรือทำให้เนื้อความแย้งกัน หรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้เขียนได้เขียนเอาไว้

    ผู้แปลก็เหมือนกับผู้เขียนนั่นแหละ คือต้องมีจรรยาบรรณเหมือนกัน โดยเวลาแปลนั้นต้องคำนึงเสมอว่า ผู้เขียนต้องการอะไร และผู้อ่านรับรู้สิ่งที่จะแปลได้หรือไม่ พร้อมทั้งเมื่อแปลแล้วต้องไม่ทำให้ผู้เขียนเดือดร้อน และผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์

    การหาความรู้รอบตัวอยู่เรื่อยๆ ก็มีความสำคัญกับผู้แปลเหมือนกัน.. ดังนั้น การหาความรู้รอบตัวในเรื่องที่เราต้องแปลก็จะทำให้งานนั้นออกมาดี ประกอบกับแปลให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นอีกด้วยนั่นเอง
    อีกอย่างที่เราต้องมีติดตัวไว้เลยนั่นคือ พจนานุกรม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ใช้คำได้ถูกต้องแม่นยำนั่นเอง 🙂