ฐ the sixteenth letter of the Thai
alphabet
ฐากูร n. idol, deity; prominent figure,
famous person, celebrity
ฐาน 1 n. base, foot, pedestal; place,
position, ground, station; foundation; fact about crime, charge accusation,
charges in an indictment
ฐานกรณ์ n. place of articulation
ฐานดอก n. receptacle, thalamus
ฐานทัพ n. military base
ฐานทัพเรือ n. naval base
ฐานราก n. base, foundation, bedrock
ฐาน 2, ฐาน-, ฐานะ n. position, status, living status, standing, condition
ฐานันดร n. rank, estate; order of
precedence
ฐานานุกรม n. ecclesiastical order
ฐาน 3 conj. Because
ฐานข้อมูล n., comp. database
ฐานนิยม n. mode
ฐาปน-, ฐาปนา n.
construction, establishment; appointment; repair, restoration, renovation
ฐิติ n. maintenance, existence;
durability, stability, permanence, endurance; position, location, status; rule,
principle, precepts; certainty