เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้คำเชื่อมประโยคต่างๆ

หลังจากที่เราได้ศึกษาวิธีการใช้คำเชื่อมประโยคต่างๆมาจนหมดสิ้นแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะมา เรียนภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกหัดกันแล้ว แบบฝึกหัดชุดนี้มี 20 ข้อ ให้เราลองทำดูว่าเราสามารถทำได้ถูกกี่ข้อ ถ้าทำถูกต้องหมดก็ถือว่า เราเข้าใจวิธีการใช้คำเชื่อมเหล่านี้ได้ดีแล้ว แต่อย่าลืมว่า ถ้าเราทำแบบฝึกหัดได้ในครั้งนี้ ครั้งต่อๆไปเราก็ต้องจดจำมันให้ได้ด้วย หรือต้องมาอ่านทบทวนซ้ำบ่อยๆ เพื่อให้ซึมซับเข้าสู่สมองของเรา จะได้จำได้ไม่รู้ลืม ถ้าจำได้แค่วันสองวัน การ เรียนภาษาอังกฤษ ของเราจะถือว่า ไม่บรรลุผลหรอกน่ะครับ

Choose the best answer for each of following sentences

1. Chaiya failed in an examination……………..he worked hard.
a. unless b. if c. in spite of d. so

2. You did your work well……………….you deserve to have the prize.
a. and b. so c. but d. otherwise

3. ……………….you…………..I am to go shopping today.
a. Both-and b. As-as c. Either-or d. So-as

4. The boys must be good…………….they will be punished.
a. or b. so c. and d. therefore

5. That man can’t work hard………….he is very sick.
a. although b. because of c. in spite of d. because

6. I am so tired……………I can’t keep on working.
a. that b. but c. as d. because

7. She can’t speak French and her sister can’t…………
a. too b. also c. as well d. either

8. ………………..his illness, he did not come to the party.
a. Because b. Though c. Because of d. As soon as

9. I have been here………………I was a young boy.
a. Since b. from c. while d as soon as

10. You speak English………………….fast…………….I do.
a. So-as b. so-that c. as-as d. too-to

11. …………………..that man says, we shall no belive him.
a. Whenever b. Whatever c. However d. Whereever

12. The door……………..the window was painted green.
a. and b. as well as c. or d. but

13. …………………..my being tired, I went to bed.
a. Because b. Though c. Because of d. Beside

14. Make up your mind…………….it will be late.
a. and b. unless c. so d. or

15. I have……………….a dog……………….a cat.
a. and-or b. either-or c. not only-but also d. or-and

16. He has…………………..great honesty that we went to be his friend.
a. such b. but c. so d. or

17. He………………I is reading the newspaper.
a. with b. as well c. including d. and

18. You speak………………you knew everything
a. as if b. but c. although d. with

19. She came here…………..she might see her mother.
a. for b. in order to c. in order that d. because

20. They are so lazy…………….they do nothing.
a. as b. that c. therefore d. and


                                                         เฉลยแบบฝึกหัด

1. c
2. b
3. c
4. a
5. d
6. a
7. d
8.c
9. a
10. c
11. b
12. b
13. c
14. d
15. c
16. a
17. c
18. a
19. c
20. b

หลังจากที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว บางคนอาจทำถูกไม่มาก ถ้าได้สัก 15 ข้อขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้ครับ แต่ก็ยังต้องไปอ่านเพิ่มเติม อ่านทบทวนกันอีกจะได้เข้าใจมากขึ้น …สุดท้ายขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษกัน สนุกในทุกๆวันครับ เครียดก็พัก พอหายเหนื่อยก็มาลุยกันใหม่ ทำอย่างนี้เรื่อยไป วันหนึ่งเราต้องเก่งแน่อน