หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป” วัดโพธิสมภรณ์ มรณภาพแล้ว เตรียมเคลื่อนสรีระสังขารกลับ จ.อุดรธานี พรุ่งนี้

หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัด อุดรธานี มรณภาพแล้ว ในวันที่ 15 ธันวาคม ปี 2559 ด้วยอายุ 105 ปี 2 เดือน ที่ โรงพยาบาล จุฬา โดยเตรียมเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่ไปยัง จังหวัด อุดรธานี ในวันที่ 16 ธันวาคม ปี 2559 เวลา 09:39 น.
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป หรือ พระอุดมญาณโมลี เป็นพระมหาเถระสายพระป่ากรรมฐานศิษย์ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตมหาเถระ แม่ทัพธรรมแห่งอีสานฝ่ายวิปัสสนาธุระ, เป็นพระผู้มากด้วยเมตตาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นแบบอย่างอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนชาวอีสานมาอย่างยาวนาน ด้วยยึดหลักธรรมแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง มีพลังเกื้อหนุนจากธรรมะของครูบาอาจารย์ที่คอยสนับสนุนตลอดมา ปฏิปทาอันงดงามของหลวงปู่จึงเป็นครูของชีวิตที่คณะศิษยานุศิษย์ภาคภูมิใจยิ่ง

Tags : หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป,วัดโพธิสมภรณ์,มรณภาพ,สรีระสังขาร,อุดรธานี,ข่าว,พระ,หลวงปู่จันทร์ศรี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

Die                    ตาย, สิ้นพระชนม์, มรณภาพ, สิ้นใจ, ขาดใจ, มอด 
Pass away       ตาย, ล่วงลับ, แตกดับ, ขาดใจ, มอด, มรณภาพ

Principle          หลัก, เงินต้น, กฎ, คติ, ศีลธรรม, หลักธรรม

Behavior          พฤติกรรม, อาการ, พฤติการณ์, อากัปกิริยา, วัต, ปฏิปทา

Path                เส้นทาง, ครรลอง, ทางเท้า, ลู่, ปฏิปทา, รัถยา
Way                 ทาง, แนว, ท่าทาง, ประสบการณ์, ประสา, ปฏิปทา