เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัด เรื่อง Adverb หรือ Adjective

แบบฝึกหัด 1

จงบอกคำว่า คำที่พิมพ์ด้วยตัวดำนั้นว่าเป็น Adverb หรือ Adjective

1. The birds flew high over the high tree.
2. These ill feelings won’t last long.
3. He comes late to class very often. He was ten
minutes late this morning.
4. There is nothing wrong with this machine.
5. Don’t speak ill of your sister when she is ill.
6. The fast train runs fast.
7. the first runner will be awarded first.
8. Be careful to do anything, and do it right.
9. I bought a sharp knife at nine o’clock sharp.
10. It is a straight road, so he can drive straight.


เฉลยแบบฝึกหัด 1

1. high ตัวแรก เป็น adverb ขยาย flew

ส่วน high ตัวหลัง เป็น adjective ขยาย tree

2 ill ตัวแรกเป็น adjective ขยาย

Feeling long เป็น adverb ขยาย last.

3. late เป็น adverb ขยาย comes ส่วน late ตัวหลังเป็น adjective ใช้หลัง Verb to be

4. wrong เป็น adjective ขยาย nothing

5. ill ตัวแรกเป็น adverb ขยาย speak ill ตัวหลังเป็น Adjective ใช้หลัง verb to be

6. fast ตัวแรกเป็น adjective ขยาย train ส่วนตัวหลังเป็น adverb ขยาย runs

7. first ตัวแรกเป็น adjective ขยาย runner ส่วนตัวหลังเป็น adverb ขยาย awarded

8. right เป็น adverb ขยาย do

9. sharp ตัวแรกเป็น adjective ขยาย knife ส่วนตัวหลังเป็น adverb ขยาย at nine o’ clokc

10. straight ตัวแรกเป็น adjective ขยาย road ส่วนตัวหลังเป็น adverb ขยาย drive

แบบฝึกหัด 2

จงขีดเส้นใต้คำที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดที่อยู่ในวงเล็บ

1. The weather is (many, much, very, top) cold today.

2. She is (very, much, little, too) old to work with me.

3. He writes his name (bad, good, nicely, quick).

4. Don’t go to school (soon, late, lately, scarcely).

5. My family have lived with each other (happily, happiness, happy).

6. It is raining (hardly, hardness, hard) outside.

7. I (usual, usually, usurious) get up at six o’clock.

8. The Thai soldiers fought with the Burmese (braveness, bravely, brave).

9. We shall meet him (short, shortly, lately).

10. Surasak is a (short, shortly) man.

เฉลยแบบฝึกหัด

1. Very

2. too

3. nicely

4. late

5. happily

6. hard

7. usually

8. bravely

9. shortly

10. short