เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 50

Xenodocheum ห้องหรืออาคารพักรับรองแขกบ้านแขกเมืองในสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค

X-frame, x-shape chair x-stool, x-stretcher x-table คำเหล่านี้จะใช้กับเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปทรงเป็นแบบที่ขาไขว้กันเป็นรูปตัวเอ็กซ์ มีลักษณะเป็นขาพับได้หรือไม่ก็แล้วแต่ ถ้าพับได้และเป๋นเก้าอี้ก็จะมีที่นั่งเป็นเชือกถัก ผ้าใบ หรือหนังสัตว์ เช่น ของอียิปต์ ถือเป็นแม่แบบ

XSECT ตัวย่อ เขียนในแบบแทน cross section

xyst ทางเดินมีเสารับหลังคา ซึ่งใช้เดินเล่นออกกำลังในเวลาอากาศไม่ดีในสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค, ในกรุงโรงใช้เรียกแนวต้นไม้เรียงแถว

Yard สนาม

Year ring วงแหวนประจำปีในหน้าตัดของต้นไม้

Yellow สีเหลือง

Yellow ochre สีเหลืองได้จากดิน

Yellowish ค่อนข้างเหลือง

Yield point จุดล้า, จุดที่เริ่มยืดตัว, จุดประลัย

Yield strength แรงประลัย

Yoke-back chair อเมริกันใช้เรียกเก้าอี้ในศตวรรษที่ 18 ที่มีส่วสนพนักพิงหลังโค้งเหมือนแอกวัว

Yorkshire chair เก้าอี้แกะสลักของยอร์คไซร์ในอังกฤษ ทำด้วยไม้โอ๊ก ขาหน้ากลึง โครงยึดขากลึง

Yorkshire dresser ตู้เก็บของหรือตู้กับข้าวของอังกฤษ

Zenana เฟอร์นิเจอร์ที่สำรองไว้ในบ้าน ซึ่งผู้หญิงและเด็กในเปอร์เซียสมัยก่อนแยกออกไปอยู่ตามลำพัง

Zigzag วกวนไปมา คดไปคดมา

Zigguarat หอคอยในสมัยเมโสโปเตเมีย สร้างเป็นขั้นตั้งแต่ 3-7 ขั้น สร้างด้วยก้อนดิน แล้วบุด้วยอิฐเผา

Zone ภาคที่แบ่งออกโดยเส้นขวางของโลกเป็นแถบร้อน แถบหนาว แถบอบอุ่น

Zoning การจัดแบ่งโซน แบ่งขอบเขต

Sail vault ลักษณะโค้งเหมือนใบเรือที่รับลม

Domical vault โค้งซึ่งตั้งบนฐานสี่เหลี่ยม หรือหลายเหลี่ยมก็ได้

Umbrella dome โดมซึ่งมีลักษณะเหมือนร่มที่กางแล้ว

Squinch arches โค้งเล็กข้ามมุมห้องสี่เหลี่ยม