นอกเหนือจากพจน์ หรือ Number ในภาษาอังกฤษแล้วนะครับ สิ่งที่เราควรจะรู้เพิ่มเติม คือ คำบอกจำนวน หรือ Article นั่นเอง

คำนำหน้านาม (Articles)
มีอยู่ 2 ชนิด

    คือ คำนำหน้านามที่ไม่แน่นอน (indefinite article) ได้แก่ “a” ใช้นำหน้าคำนามที่เริ่มต้นด้วยพยัญชนะ ตัว h ที่ออกเสียงและตัวสระที่ออกเสียง ยู a man, a bag, a book และ “an” ใช้นำหน้าคำที่เริ่มต้นด้วยตัวสระ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น an elephant, an axe

    คำนำหน้านามที่แน่นอน (definite article) ได้แก่ “the” ใช้นำหน้าคำนามที่รู้จักกันดีที่ใช้อยู่เสมอ ๆ และชื่อเทือกเขา แม่น้ำ และวิสามานยนาม (proper noun) ที่หมายถึงครอบครัวหรือตระกูลทั้งตระกูล เช่น
The cars that are in our garage are quite expensive.
รถยนต์ที่อยู่ในอู่ของเราราคาแพงมาก

The Thames is a river passing through London.
แม่น้ำเทมส์เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ผ่านกรุงลอนดอน.

The Tenassarim is mountain range separating Burma from Thailand.
ภูเขาตะนาวศรีเป็นเทือกเขาที่แยกประเทศพม่าออกจากประเทศไทย