เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 31

L ข้อต่อที่หักมุมรูปตัวแอล

Laboratory, lab ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์

Label moulding บัวหยดน้ำเหนือประตูหน้าต่าง

Label stop ลวดลายปูนปั้นตอนปลายสุดของ

บัวน้ำหยด มักปั้นเป็นรูปคน, สัตว์

Lacquer น้ำมันวานิชชนิดหนึ่ง ซึ่งชาวตะวันออก

ใช้ทาผิวไม้หรือผิวโลหะ มีทั้งใสหรือทึบแสง มีสีใช้ทาบางๆ

เพิ่มสีสัน

Laminate ซ้อนกันเป็นชั้นๆ

landing ชานพักบันได

Landmark หลักเป็นที่หมาย

Landscape ภูมิประเทศ

Landscape architecture ภูมิสถาปัตยกรรม

Land silde ดินพัง, ดินทะลาย

Lap dovetail ข้อต่อตามลิ้นชัก แบบหางเหยี่ยว

เพื่อซ่อนรอยต่อทางด้านหน้า

Lap joint การต่อโดยบากไม้เข้าประกบเกยทับกัน

Larder ตู้กับข้าว, ตู้เก็บอาหาร, ห้องหรือ

ตู้ที่อากาศถ่ายเทได้

Latch กลอน, สลัก

Laterite ศิลาแลง ดินแดง

Latex ยางดิบใช้ทำกาว

Lath ไม้ระแนงขัดแตะ, เหล็กโปร่งเจาะเป็นรู

Lathing การตีประกับแนวด้วยไม้ระแนง

Latitude เส้นรุ้ง เส้นขวางของโลกขนานกับ เส้นศูนย์สูตร

Latrine ส้วม, สุขาในค่ายทหาร

Lattice ไม้ระแนง, ตารางตีไขว้กันด้วยไม้ระแนง

Lattice window หน้าต่างที่มีช่องลูกกรงเหล็กหรือไม้

Lattice work ไม้ หรือ โลหะตีไขว้กัน