1. ยึดมั่น, ปฏิบัติตาม abide by

2. คลาคล่ำ, เต็มไปด้วย abound with

3. เกี่ยวกับเรื่อง, ประกอบด้วย be about something

4. สำคัญที่สุด, เป็นพิเศษ, เหนือสิ่งอื่นใด above all

5. ซื่อสัตย์, สุจริต, ก้าวหน้า above board

6. ทราบสถานการณ์ abreast of the situation

7. เพลินอยู่กับ, หมกมุ่นอยู่กับ absorb in

8. บังเอิญ, ไม่คาดฝัน, ไม่เจตนา by accident

9. ปรับตัวให้เหมาะกับ accommodate to

10. รับผิดชอบ account for

11. เนื่องจาก, เพราะว่า on account of

12. ไม่มีกรณีใด, อย่าเป็นอันขาด on no account

13. เคยชิน accustom to

14. สองวัน a couple of days

15. ตาม, ปฏิบัติตาม, ตกลงกันใน act upon

16. ปรับปรุง adapt for

17. ปรับตัว adapt to

18. ปฏิบัติหน้าที่, ทำหน้าที่ act as

19. ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ให้ act for

20. ปฏิบัติตาม act on

21. ปฏิบัติตาม act upon

22. เพิ่มขึ้น, บวกเข้าด้วยกัน add up

23. แก่, ชราภาพ, พ้นวัยหนุ่มสาว advanced in years

24. ล่วงหน้า in advance

25. ผลที่สุด, เมื่อพิจารณาดูแล้ว, อย่างไรก็ดี after all

26. รสนิยมเดียวกัน, ตามแนวที่ชอบ after one’s own heart