โต้เถียง – อภิปราย
argue, debate, discuss, dispute quarrel
Argue  หมายถึง  “โต้เถียง, ถกเถียง ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็หาเหตุผลมาสนับสนุน หรือ คัดค้านคำกล่าวของตน ทั้งนี้เพื่อให้สมจริงสมจังนั่นเอง” 
เช่น
He liked to argue with me.
เขาชอบโต้เถียงกับผม
Debate  หมายถึง  “โต้วาที อภิปรายอย่างเปิดเผยเป็นกิจจะลักษณะ” 
เช่น
These issues have been widely debated
เรื่องการส่งออก (สินค้า) เหล่านี้ได้จัดให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
Discuss  หมายถึง โต้เถียง, ถกเถียง หรือ อภิปรายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อฟังความเห็น
เช่น
I discuss with my friends about the election.
ฉันถกปัญหากับเพื่อนของฉันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
Dispute  หมายถึง  โต้เถียงกันอย่างรุนแรงชนิดมีอารมณ์โกรธอยู่ด้วย 
เช่น
Those men are disputing.
ชายเหล่านั้นกำลังโต้เถียงกัน
Quarrel  หมายถึง การทะเลาะ การโต้แย้งกันอย่างแรงระหว่างคน 2 คน หรือ มากกว่านั้น เป็นการทะเลาะหรือขัดแย้งแรงกว่า dispute 
เช่น
The couple quarreled with each other.
เขาทั้งสองมีเรื่องทะเลาะ ซึ่งกันและกัน
ท่องเที่ยว – การท่องเที่ยว
Excursion, Journey, tour, travel, trip, voyage
Excursion  หมายถึง  การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆ เช่น อาจไปวันเดียวกลับ และก้มักจะไปกันเป็นกลุ่มหรือหลายคน 
เช่น
They will make an excursion to the seaside next week.
พวกเขาจะเดินทางไปเที่ยวชายทะเลสัปดาห์หน้า
Journey  หมายถึง  การเดินทางบกระยะไกลเป็นเวลานาน จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เช่น
Is it a long journey Bangkok to Paris?
ระยะทางไกลไหมจากกรุงเทพฯไปยังปารีส?
Tour  หมายถึง  การท่องเที่ยวหรือการไปทัศนาจรทางไกลเป็นระยะเวลานาน เพื่อไปยังจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะไปเพื่อธุระการงานหรือเพื่อความสนุกสนาน เช่น
Our friends are touring Japan.
เพื่อนของเรากำลังไปทัศนาจรอยู่ประเทศญี่ปุ่น
Travel  หมายถึง  การเดินทางไปมาในโลกอันกว้างใหญ่นี้ได้โดยทั่วไป ทั้งไม่เจาะจงเวลาและสถานที่อีกด้วย 
เช่น
I will travel around the world.
ฉันจะเดินทางรอบโลก
Trip  หมายถึง  การเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง จะใกล้หรือไกลได้ทั้งนั้น 
เช่น
Have a good trip to Beijing.
ขอให้เดินทางไปยังปักกิ่งโดยสวัสดิภาพ
We shall go on a trip to Taiwan next week.
เราจะเดินทางไปไต้หวันสัปดาห์หน้า
Voyage  หมายถึง  การเดินทางไปไกลเป็นระยะเวลาใช้กับกการเดินทางโดยเรือ หรือ เครื่องบินเท่านั้น
เช่น
They made a voyage from Japan to Thailand.
พวกเขาได้เดินทางโดยเรือจากประเทศญี่ปุนไปยังประเทศไทย